Iedereen kan meedoen

Innovatie en technische vooruitgang vormen de handvaten voor een weloverwogen, stapsgewijze en financieel verantwoorde energietransitie. Dat maakt de provincie bekend in de Uitvoeringsagenda Energie 2022-2023. Geen fundamenteel andere koers, wel nieuwe accenten in de uitvoering. Accenten die passen bij het huidige Bestuursakkoord, bij nieuwe vraagstukken en ontwikkelingen op energiegebied en bij de gewijzigde beschikbare middelen voor ons provinciaal energiebeleid. Zo is het bredere energiesysteem een belangrijke rode draad door het programma en hecht de provincie ook veel belang aan draagvlak en draagkracht. Iedereen die mee wil doen, kan mee doen!

Strategische lijnen en transitiepaden

Om flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften van partners, zet de provincie in op hoofdlijnen, en dus niet op een dichtgetimmerd pakket aan projecten en maatregelen.
Om de Brabantse energietransitie te realiseren, volgen we de strategische lijnen die we in de Energieagenda 2019-2030 hebben uitgezet:

  • mobiliseren van de samenleving
  • selectief en slim stimuleren van koplopers, en
  • slim integraal combineren.

Deze strategische lijnen helpen om binnen de 5 transitiepaden Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Landbouw en Mobiliteit focus aan te brengen in de activiteiten die we doen. Sommige thema’s en activiteiten zijn echter transitiepad-overstijgend, omdat ze niet specifiek zijn voor 1 transitiepad, maar wel van groot belang zijn voor het slagen van de energietransitie. Deze zogenaamde doorsnijdende thema’s zijn daarom ook in het Uitvoeringsprogramma beschreven: Sociale Innovatie, Technische Innovatie, Regionale Energiestrategieën, Digitalisering en Arbeidsmarkt & Scholing.

Zie ook