Transitie heeft volop impact en biedt vele kansen

De provincie ziet dat de Brabantse energietransitie kansen kan bieden voor iedereen. Zo zorgt ontwikkeling (en uitrol) van Brabantse energie(systeem)-innovaties voor inkomsten en banen. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe verdien-modellen, maar juist ook om het haalbaar en betaalbaar maken van duurzame energie voor iedereen. Hierbij blijft bovendien een groter deel van de uitgaven aan ons energiesysteem in de regio.

Met het Uitvoeringsprogramma zet de provincie daarom in op versnelling en verbreding van de energietransitie. Ook de inzet van de Brabanders – inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties - is nodig om deze systeemverandering te laten lopen en slagen. De overgang naar het nieuwe energiesysteem heeft immers impact op hoe we reizen (elektrisch rijden), wonen (over op nieuwe warmtesystemen) en werken (nieuwe processen).

Strategische lijnen en transitiepaden

Om flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften van partners, zet de provincie in op hoofdlijnen, en dus niet op een dichtgetimmerd pakket aan projecten en maatregelen.
Om de Brabantse energietransitie te realiseren, volgen we de strategische lijnen die we in de Energieagenda 2019-2030 hebben uitgezet:

  • mobiliseren van de samenleving
  • selectief en slim stimuleren van koplopers, en
  • slim integraal combineren.

Deze strategische lijnen helpen om binnen de 5 transitiepaden Elektriciteit, Industrie, Gebouwde omgeving, Landbouw en Mobiliteit focus aan te brengen in de activiteiten die we doen. Sommige thema’s en activiteiten zijn echter transitiepad-overstijgend, omdat ze niet specifiek zijn voor 1 transitiepad, maar wel van groot belang zijn voor het slagen van de energietransitie. Deze zogenaamde doorsnijdende thema’s zijn daarom ook in het Uitvoeringsprogramma beschreven: Sociale Innovatie, Technische Innovatie, Regionale Energiestrategieën, Digitalisering en Arbeidsmarkt & Scholing.

Zie ook