Lees meer...

In de 12 grootste steden (of gemeenten) draagt de provincie bij aan de realisatie van woningbouw in samenhang met de opgaven rondom klimaat, natuur, water en bodem, energie, circulariteit, mobiliteit, economie en sociale cohesie. Het betreft complexe stedelijke gebiedsontwikkelingen waarvan voldoende groen en blauw vanzelfsprekende onderdelen zijn.

Op basis van een intentieovereenkomst, samenwerkingsagenda of samenwerkingsovereenkomst werken we met gemeenten aan plannen en/of projecten (zie infographic Transformatieopgave grote en middelgrote steden: inzicht, en overzicht). Bij de ene gemeente is de provincie de opgave aan het verkennen; op andere plekken is ze al concreet aan de slag.

Thema's

Er spelen veel verschillende vraagstukken. In de stedelijke gebieden gaat het vaak om het combineren van de woningbehoefte met het herbestemmen van lege kantoren, winkelpanden en bedrijfslocaties naar wonen. Mobiliteit speelt hierbij vaak een grote rol. Daar komen veel thema's samen, zoals Wonen en Werken, Retail en Economie, Mobiliteit, Energie en Klimaatadaptatie, Natuur en Water, Erfgoed, Sociale samenhang en Cultuur en Sport. Belangrijk is om in al de ontwikkelingen de mens centraal te zetten. Brabant wordt zo nog beter, mooier en fijner om in te wonen, werken en leven.

Integrale benadering

Dit alles vraagt om een integrale benadering die alle uitdagingen van een gebied in samenhang bekijkt. Hoe kom je tot een betekenisvolle en toekomstgerichte plek. Dat is de uitdaging. Een gebiedsgerichte aanpak laat het mes aan meerdere kanten snijden. Zo krijgt een gebied nieuwe levendigheid en aantrekkingskracht. Iedere locatie heeft daarbij zijn eigen opgaven: maatwerk is noodzakelijk. Dat maakt ook dat elke gebiedsontwikkeling uniek is en een eigen aanpak vraagt. Dat gebeurt door te bouwen binnen de al bestaande bebouwde omgeving (inbreiden) en het aanbrengen van nieuwe structuren in de stad. Daarmee wordt tevens de leegstand van veel panden aangepakt. De stad wordt aangenamer, duurzamer, veiliger en groener. Een plek waar het goed toeven is.

Brabant kent meer dan 200 kleine en 40 grote dorpskernen. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van de verstedelijksopgave en -aanpak (Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040). Voor toekomst vaste, leefbare en vitale kernen en dorpen is maatwerk en vernieuwing nodig.

Dorpenstrategie

Brabant kent meer dan 200 kleine en 40 grote dorpskernen. Deze vormen een wezenlijk onderdeel van de verstedelijksopgave en -aanpak (Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040). Voor toekomst vaste, leefbare en vitale kernen en dorpen is maatwerk en vernieuwing nodig. 

Provincie en stedelijke regio's en hun gemeenten met dorpen en kleine kernen daarbinnen gaan samen de dorpenstrategie verder ontwikkelen. We onderzoeken hoe verdichting in de dorpen kan worden ingezet voor onder andere versterking van het dorpskarakter, de leefbaarheid, het voorzieningenniveau, de bereikbaarheid en beter kunnen inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling met een meer gevarieerd woonmilieu.

Lees minder...

Zie ook