De verstedelijkingsstrategie die samen met Rijk en regio’s is gemaakt, is daarbij een belangrijke bouwsteen.

Passende woningen en duurzame werklocaties

Doordat de verstedelijkingsopgave veel andere opgaven raakt, is een samenhangende aanpak nodig die de verbinding met die andere belangen legt. Daarmee is de wens om de ontwikkeling van steden en dorpen slim te benutten en ook in te zetten op leefbaarheid, gezondheid, klimaat, energietransitie, circulariteit en mobiliteit. Bijzondere aandacht krijgen de vraag naar voldoende, passende woningen en de verduurzaming van werklocaties waarbij ‘het juist bedrijf op de juiste plek’ het uitgangspunt is.  

Proces

Het beleidskader Wonen en Werken legt provinciale doelen en beleidskeuzes op dit vlak vast. Daarom is voor dit beleidskader een planMER gemaakt. In dat planMER zijn verschillende alternatieven met elkaar vergeleken en is beschreven wat de effecten van het voorgenomen beleid zijn. Het ontwerp-beleidskader inclusief planMER is inmiddels ter inzage gelegd.

Meer informatie

Zie het Ontwerp beleidskader Wonen en werken.

Zie ook