Het ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant dat samen met Rijk en regio’s is gemaakt, is daarbij een belangrijke bouwsteen.

Passende woningen en duurzame werklocaties

Doordat de verstedelijkingsopgave veel andere opgaven raakt, is een samenhangende aanpak nodig die de verbinding met die andere belangen legt. Daarmee is de wens om de ontwikkeling van steden en dorpen slim te benutten en ook in te zetten op leefbaarheid, gezondheid, klimaat, energietransitie, circulariteit en mobiliteit. Bijzondere aandacht krijgen de vraag naar voldoende, passende woningen en de verduurzaming van werklocaties waarbij ‘het juist bedrijf op de juiste plek’ het uitgangspunt is.  

Proces

Het beleidskader Wonen en Werken legt provinciale doelen en beleidskeuzes op dit vlak vast. Daarom is voor dit beleidskader een planMER gemaakt. In dat planMER zijn verschillende alternatieven met elkaar vergeleken en is beschreven wat de effecten van het voorgenomen beleid zijn.

Het beleidskader, inclusief bijbehorend planMER, heeft eind 2022 een inspraakprocedure doorlopen. Gedurende de termijn van tervisielegging zijn er 18 zienswijzen ingekomen. Gedeputeerde Staten hebben in de Nota van inspraak een reactie gegeven op deze zienswijzen.

Vanwege de verkiezingen in maart 2023 heeft de besluitvorming over het beleidskader stilgelegen. Najaar 2023 is dit weer opgestart en zijn recente inzichten uit het bestuursakkoord Samen maken we Brabant en de in november vastgestelde woningbouwbehoeftecijfers verwerkt. Het concept beleidskader Wonen en Werken is ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Naar verwachting wordt het beleidskader Wonen en Werken in mei 2024 door Provinciale Staten vastgesteld.

Zie ook