Bij dit project zijn naast het IDSS (Information and decision support system) als basisproduct, de volgende beek- en kreekherstelprojecten als pilots uitgevoerd:

  • de Tongelreep bij Valkenswaard
  • de Aa bij Heeswijk
  • de Steenbergsche Vliet bij Benedensas

Grensoverschrijdend

Waterbeheerders werkten vaak onafhankelijk van elkaar aan de optimalisering van overstromingsmaatregelen. Omdat water zich niet aan grenzen houdt, werden de waterbeheerders geconfronteerd met wateroverlast vanuit bovenstrooms gebied en met ongelijke gegevens en modellen uit de grensgebieden. Daarom zijn er Europese subsidies als deze ingesteld voor grensoverschrijdende afstemming en samenwerking. Dit is in lijn met het voornemen tot een Europese richtlijn voor overstromingspreventie (richtlijn Overstromingsrisico's 2007).

NOFDP

Voor het project Nature oriented flood damage prevention (NOFDP) is een hulpmiddel ontwikkeld waarmee, via keuze en doorrekening van verschillende maatregelenscenario’s, kan worden voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze worden afgeleid uit onder meer de Europese kaderrichtlijn Water en voor Nederland ook het nationaal bestuursakkoord Water.

EcoDSS

Als onderdeel en voorloper van het NOFDP is het EcoDSS ontwikkeld. Met dit interactieve instrument wordt de geschiktheid van de natuur- en landbouwgebieden in de stroomgebieden van de Mark en de Dommel voor het bergen van water bepaald.

IDSS

Ook is een IDSS (Information and decision support system) ontwikkeld, voor het voorbereiden van plannen ter voorkoming van overstromingsschade. Dit systeem kan op verschillende schaalniveaus worden gebruikt. Het rekenhart bestaat uit SOBEK CF, waarmee hydrologische berekeningen worden gemaakt. Het instrument omvat tevens hulpmiddelen om de effecten op de ecologie, de ruimtelijke ordening en de veroorzaakte schade te berekenen en zo te komen tot verschillende optimaliseringscenario’s. Het programma is kosteloos beschikbaar op de website van nofdp IDSS.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links