N629 Deelproject 1: Aansluiting op de A27

Als eerste wordt de aansluiting van de provinciale weg N629 op de A27 bij Oosterhout uitgewerkt om de doorstroming te verbeteren. De problemen hier zijn het meest zichtbaar en deze kunnen naar verwachting met beperkte impact voor de omgeving worden opgepakt. De provincie hoopt in 2018 te starten met de uitvoering.

Voor de aansluiting op de A27 heeft de gemeente Oosterhout een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. In juni 2015 hebben belangstellenden tijdens informatiebijeenkomsten diverse zinvolle suggesties en reacties gegeven op de allereerste tekeningen. Het allereerste ontwerp van de aansluiting op de A27 is daarop aangepast en nu gereed (zie Kaart). Rond de zomervakantie van 2018 wordt een keuze gemaakt voor een aannemer. Volgens planning kan dan eind dit jaar ook echt de schop de grond in. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalf jaar.

Los hiervan zet de gemeente Oosterhout in deze eerste fase vaart achter de procedures die nodig zijn voor de ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein Everdenberg-Oost.

 Beeld van de oostelijke aansluiting N629 op rijksweg A27

N629 en Westerlaan (deelproject 2)

In deelproject 2 doen de provincie en gemeenten extra onderzoek naar het functioneren van de rest van de N629 en Westerlaan. Om een keuze te kunnen maken voor het tracé tussen de N629 en de Westerlaan zijn vijf mogelijke tracés onderzocht. In maart 2016 spraken provincie, gemeente Oosterhout en gemeente Dongen hun voorkeur uit voor het tracé Bundeling Noord. In juni 2016 namen Gedeputeerde Staten dit advies over. Het voorkeurstracé ‘Bundeling Noord’ is nu uitgewerkt tot een Ontwerp-Inpassingsplan. Gedeputeerde Staten hebben dit plan op 16 januari 2018 vastgesteld en besloten deze nu ter inzage te leggen. Van 26 januari tot en met 8 maart had u hier inspraak op.

Kaart met voorkeursalternatief N629

De blauwe lijn is het voorkeurstracé Bundeling Noord.

Het nieuwe tracé zorgt voor een betere doorstroming op de N629 en bereikbaarheid van onder andere het toekomstige bedrijventerrein Everdenberg-Oost. Het zorgt er ook voor dat de leefbaarheid voor veel mensen verbetert. De overlast door geluid voor de inwoners van de wijk West I in Dongen vermindert en de luchtkwaliteit wordt beter.

Planning N629

Periode N629 Tracé Dongen en Oosterhout N629 Aansluiting op A27
begin 2018 - Vrijgave ontwerp Inpassingsplan (Gedeputeerde Staten)
- Inspraakprocedure Inpassingsplan
- Vaststellen Inpassingsplan door Provinciale Staten en beroepsprocedure Raad van State
Aanbesteding
2019 Start uitvoering (afhankelijk van het doorlopen van de ruimtelijke procedures en het verwerven van gronden) Realisatie

Zie ook