Verkeersbord Uden Haps

Aanpassingen N264

  • De huidige 5 rotondes ter hoogte van Uden worden allemaal omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten.
  • De rotonde bij de Middenpeelweg wordt uitgebreid.
  • Voor Sint Hubert is gekozen om de huidige traverse opnieuw in te richten, zodat deze veiliger en beter oversteekbaar wordt en de leefbaarheid wordt verbeterd.
  • Delen van de N264 worden voorzien van stil asfalt om geluidhinder te verminderen en marktpartijen worden uitgedaagd om met slimme oplossingen te komen om overlast van fijnstof te verminderen.

Voor de uitvoering van de maatregelen maken de partijen samen ongeveer € 25 miljoen vrij, waarvan € 20 miljoen voor rekening van de provincie komt.

Slimme verkeerslichten

In Uden worden de 4 huidige rotondes omgebouwd tot kruispunten met intelligente verkeerslichten. Slimme verkeerslichten kunnen zelf reageren op het aankomende verkeer en bijvoorbeeld de groentijden aanpassen. Voor een betere ontsluiting van Volkel komt er een vijfde kruispunt. “Met kruispunten met slimme verkeerslichten blijft het ook vanaf de Wilhelminastraat, Velmolenweg en de Industrielaan mogelijk om de N264 op te rijden. Mocht dat in de toekomst nog nodig zijn, dan kunnen we de capaciteit van de kruispunten uitbreiden”, aldus Van der Maat.

Kwaliteit omgeving Volkel

De gemeente Uden heeft de wens om de N605 bij Volkel ‘om te klappen’ zodat het doorgaande verkeer niet meer over de Leeuwstraat rijdt en er ruimte ontstaat voor uitbreidingen ten westen van de huidige kom. Zuiver verkeerskundig is er voor deze aanpassing geen reden en het is behoorlijk ingrijpend om de huidige Zeelandsedijk geschikt te maken voor een veilige doorgaande route. Hiervoor moeten dan diverse woningen en bomen verdwijnen. Met oog op de ambities van de gemeente Uden wordt onder leiding van de gemeente een omgevingsstudie gestart.

Aanpak traverse in Sint Hubert

De gemeente Mill en Sint Hubert vraagt al lange tijd om de leefbaarheid in deze kern waar de traverse doorheen loopt te verbeteren. Lokaal is er vrees voor een verdere groei van het verkeer. Voor Sint Hubert zijn daarom de verkeersprognoses en ruimtelijke ontwikkelingen onderzocht en zijn meerdere oplossingsvarianten bekeken: een omleiding om de kern, een herinrichting van de traverse en kleinschalige maatregelen. Het verrichte onderzoek wijst onder meer uit dat op dit deel van de N264 de groei van het verkeer beperkt is. Verkeerstechnisch is een omleiding niet noodzakelijk. Bovendien heeft zo’n omleiding een grote impact op de landelijke omgeving van het dorp. Daarom hebben de bestuurders gekozen voor een herinrichting van de bestaande traverse.
Het terugbrengen van de rijsnelheden op de N264 in de kern van het dorp (met een wettelijk maximum van 50 km/uur) is een reële optie en er wordt gekeken naar een inrichting van de weg waarbij fietsers en waar mogelijk ook voetgangers meer ruimte krijgen. Nog dit jaar wordt gestart met een plan voor het verbeteren van de N264 in Sint Hubert zodat de weg in 2020 op de schop kan.

Parallelstroken en middeneilanden

Andere oplossingen waar de partijen afspraken over hebben gemaakt, zijn:

  • het aanleggen van parallelwegen langs de N264 tussen Volkel en de Middenpeelweg voor landbouwverkeer zodat de verkeersveiligheid verbetert
  • het vergroten van de middenbermen bij de rotonde van de Middenpeelweg zodat verkeer veiliger over kan steken
  • verdere uitwerking met aanwonenden van mogelijkheden voor het aanleggen van een parallelstructuur langs de N264 tussen Sint Hubert en Haps

Deze maatregelen kunnen naar verwachting tussen 2020 en 2023 worden aangelegd.

Smart mobility en fijnstof

Naast deze concrete maatregelen aan de infrastructuur, wil de provincie de ambitie smart mobility inzetten om het verkeer slim te sturen en door te laten stromen. Door vrachtwagens en hulpdiensten bijvoorbeeld te laten communiceren met de slimme verkeerslichten, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Hoewel er wettelijk gezien geen noodzaak is om maatregelen te nemen tegen fijnstof, kijkt de provincie bij grotere projecten altijd naar extra kansen om de leefbaarheid te verbeteren. Met een aanbestedingsstrategie daagt de provincie de markt uit om slimme oplossingen te bedenken om bijvoorbeeld fijnstof af te vangen.

Verslag bijeenkomst Werkgroep

Woensdagavond 30 januari 2019 vond de eerste bijeenkomst plaats van de Werkgroep Herinrichting Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert. Tijdens eerdere bijeenkomsten zijn knelpunten en aandachtspunten naar voren gekomen die nu als input dienden. Deze werden puntsgewijs doorgenomen. Hierbij ontstond een levendige discussie over verschillende aspecten. Vooral de onduidelijkheid over huidige en toekomstige verkeerscijfers kwam prominent naar voren. Lees het volledige verslag van 30 januari.

Contact

N264 Uden-Haps

Zie ook

Documenten en bestanden (15)

Open Links Sluit Links

Links naar (3)

Open Links Sluit Links