Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het PAS. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. De actuele stand van zaken en veel gestelde vragen hierover vindt u op de website van BIJ12

Waarom minder stikstof?

Brabant werkt aan een robuuste natuur en een gezonde economie. Maar meer economische ontwikkeling betekent vaak ook meer stikstofuitstoot. Bijvoorbeeld veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer. Dit is slecht voor de natuur. Verschillende plant- en diersoorten in de beschermde Natura 2000-gebieden verdwijnen door een teveel aan stikstofneerslag. Dit brengt de Natura 2000 instandhoudingsdoelstellingen in gevaar.

Het PAS brengt economische ontwikkeling en natuurherstel samen, door enerzijds de natuur te herstellen en anderzijds bronmaatregelen te treffen en ruimte voor economische ontwikkeling zorgvuldig te berekenen en te verdelen.

Samenwerking

Het PAS is een landelijk programma waarbij de 12 provincies, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en defensie samenwerken. De provincie Noord-Brabant is één van de PAS-partners en heeft verantwoordelijkheden bij de uitvoering van het PAS op provinciaal niveau. Hiervoor werkt de provincie samen met waterschappen, terrein beherende organisaties, gemeenten en de Omgevingsdiensten.

Bronmaatregelen en vergunningen: stikstofuitstoot beperken

Bronmaatregelen zijn nodig om de stikstofdepositie te verlagen. Daarnaast is voor activiteiten die stikstof uitstoten een vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Bijvoorbeeld voor bedrijfsuitbreiding en de aanleg van een nieuwe weg. Het PAS begrenst de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden. Vanuit de Beleidsregel Natuurbescherming stimuleert de provincie Noord-Brabant duurzame(re) productietechnieken. 

Ruimte voor ontwikkeling

Voor ieder natuurgebied is bepaald wat de maximaal acceptabele hoeveelheid stikstofuitstoot is. Op basis daarvan is de depositieruimte bepaald. Dat is alle ruimte die beschikbaar is voor economische ontwikkelingen. Hoe deze ruimte is opgebouwd en welke rol de provincie speelt in de verdeling daarvan leest u op: Verdeling ontwikkelingsruimte

Vergunning aanvragen

Heeft u een bedrijf in (de buurt van) een PAS-gebied, en wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding hoeft te doen? Bekijk dan de interactieve wegwijzer op de landelijke website van het PAS. Vergunningsaanvragen voor het PAS worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) afgehandeld, waarbij de provincie het bevoegd gezag is. Zie voor meer informatie: Aanvragen Wet natuurbescherming

Herstelmaatregelen: sterke(re) natuur

Met het Rijk is afgesproken dat de herstelwerkzaamheden gericht op instandhouding voor juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Ze variëren in aard en omvang. Van verschralende maatregelen in de bestaande natuur tot hydrologische maatregelen die de waterhuishouding in een gebied weer op peil moeten brengen. De herstelmaatregelen voor de periode 2021-2027, zijn meer gericht op versterking van de kwetsbare natuur.

Uitvoering maatregelen

De uitvoering van de PAS/N2000-herstelmaatregelen wordt door de provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen en terrein beherende organisaties gezamenlijk opgepakt. Bekijk het overzicht van de maatregelen, betrokken organisaties en links naar projectsites per PAS gebied.

PAS-gebieden

Het PAS geldt voor 118 Natura 2000-gebieden in Nederland met stikstofgevoelige natuur (de PAS-gebieden). Natura 2000 is een Europees netwerk van natuurgebieden die extra bescherming krijgen, omdat er bijzondere planten en diersoorten voorkomen. In Noord-Brabant zijn er 21 Natura 2000-gebieden, 15 hiervan ondervinden negatieve gevolgen van de stikstofneerslag en zijn een PAS-gebied. Deze natuurgebieden liggen in het Natuur Netwerk Brabant (NNB)

Bijeenkomst 2 juli 2019

De presentatie van de informatiebijeenkomst voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen van dinsdag 2 juli 2019 is op te vragen via het mailadres: pas@brabant.nl

Contact

Programma Aanpak Stikstof

Zie ook