Op 1 juli 2015 is het PAS in werking getreden. De provincie heeft verantwoordelijkheden bij de realisatie ervan.

Brabant wil een gezonde natuur en een gezonde economie. Maar meer economische ontwikkeling betekent ook meer stikstofuitstoot. Bijvoorbeeld veroorzaakt door landbouwactiviteiten, industrie en verkeer. Dit is slecht voor de natuur. De beschermde Natura 2000-gebieden hebben veel last van stikstof. Deze Natura 2000-gebieden liggen in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) 

Waarom het PAS?

Om de natuur te beschermen geldt een vergunningplicht voor activiteiten waarbij stikstof wordt uitgestoten. Bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen en de aanleg van een nieuwe weg. De vergunningplicht leidt tot schonere productietechnieken waardoor de stikstofuitstoot daalt. Het PAS brengt economische ontwikkeling en natuurherstel samen, door enerzijds de natuur te herstellen en anderzijds ruimte voor uitbreiding zorgvuldig te berekenen en te verdelen. Omdat de natuurherstelmaatregelen van het PAS zorgen voor minder stikstof in de natuur en een robuuster natuurnetwerk, ontstaat ontwikkelingsruimte voor nieuwe economische activiteiten.

Vergunning aanvragen

Heeft u een bedrijf in (de buurt van) PAS-gebieden, en wilt u weten of u een vergunning nodig heeft of alleen een melding hoeft te doen? Bekijk dan de interactieve wegwijzer op de landelijke website van het PAS. Vergunningaanvragen voor het PAS worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) afgehandeld, waarbij de provincie het bevoegd gezag is. Zie voor meer informatie: Aanvragen Wet natuurbescherming

Wat betekenen de lopende procedures over de PAS voor mij?

In het voorjaar van 2019 doet de Raad van State een uitspraak over de PAS in relatie tot de Europese Habitatrichtlijn. Tot die tijd hebben deze lopende procedures geen invloed op de aanvraag en verlening van een vergunning. Verder is de normale gang van zaken dat er zienswijzen kunnen worden ingediend als een ontwerp-vergunning ter inzage wordt gelegd en dat er tegen een verleende vergunning beroep kan worden ingediend. In dat geval is een verleende vergunning nog niet onherroepelijk. De vergunningen waartegen beroep wordt ingesteld worden vooralsnog aangehouden bij de Rechtbank dan wel de Raad van State. Voor de vergunningen die als gevolg daarvan nog niet onherroepelijk zijn blijft er dus onzekerheid. Die onzekerheid over de houdbaarheid van uw vergunning blijft bestaan zolang de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan. Meer informatie over de lopende procedures vindt u op de website van BIJ12

Ruimte voor ontwikkeling

Voor ieder natuurgebied is bepaald wat de maximaal acceptabele hoeveelheid stikstofuitstoot is. Op basis daarvan is de depositieruimte bepaald. Dat is alle ruimte die beschikbaar is voor economische ontwikkelingen. Hoe deze ruimte is opgebouwd en welke rol de provincie speelt in de verdeling daarvan leest u op: Verdeling ontwikkelingsruimte

Maatregelen natuurherstel

Met het Rijk is afgesproken dat de herstelwerkzaamheden voor juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Provincie Noord-Brabant werkt, als één van de 15 partners mee aan de ontwikkeling van het PAS-programma. Meer informatie over het PAS vindt u op de landelijke website pas.bij12.nl

Uitvoering herstelmaatregelen

Hoewel de provincie verantwoordelijk is, ligt de uitvoering van het PAS en de natuurherstelmaatregelen bij diverse partijen.

Contact

Programma Aanpak Stikstof

Zie ook