Het gebied omvat bijna 2000 hectare waardevolle natuur; droge, vochtige en natte heidegronden, vennen, laaglandbeken en beekgeleidende bossen. In Kempenland West zijn onder meer de zeldzame drijvende waterweegbree (in de Beerze en de Reusel) en de vis de kleine modderkruiper (in de Reusel) aanwezig.

Natte Natuurparels

Om de kwetsbare planten- en diersoorten in Kempenland-West te behouden, is het nodig om de waterstructuur in het gebied te verbeteren. In het gebied zijn daarom enkele unieke Natte Natuurparels gepland. Naaldbos wordt hier omgevormd naar natte heide. We dempen sloten en de beken de Reusel en Kleine Beerze krijgen een ondiepe slingerloop (meander). Verder is een actief beheer nodig. Dit betekent dat zomerganzen, de duizendknoop en esdoorn teruggedrongen worden. Vergraste heideterreinen behouden we door gecontroleerde branden, maaien en begrazen. Ook worden een aantal natuurzones een gedeelte van het jaar afgesloten, omdat recreatie hier voor verstoring zorgt.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Dit lag van 6 april tot en met 17 mei 2018 ter inzage. Het beheerplan en de nota van antwoord kunt u downloaden.

Contact

Kempenland-West

Zie ook