Het gebied bestaat uit licht glooiend zandlandschap met bossen, vennen, bijzondere graslanden en heide. Beekdalen doorsnijden het landschap. De Kampina is vooral van belang vanwege de vennen, natte heide en de fraaie overgangen naar schraallanden (Smalbroeken). Deze unieke natuur is grotendeels afhankelijk van water. Het gebied is daarom aangewezen als Natte Natuurparel. Er leven zeldzame planten- en diersoorten, zoals de drijvende waterweegbree, kamsalamander en taigarietgans.

Stikstof en bemesting

De voornaamste bedreigingen voor soorten in Kampina & Oisterwijkse Vennen zijn verdroging en stikstofdepositie. Het gebruik van het omliggende gebied voor landbouw, industrie en verkeer, zorgen voor een overmaat aan stikstof. Dit leidt tot verzuring van de bodem en het ondiepe grondwater en heeft een negatief effect op planten en dieren. In Kampina & Oisterwijkse Vennen bestaan in de toekomst daarom beperkte mogelijkheden voor de uitbreiding van activiteiten die stikstof veroorzaken. Vlakbij Beerze liggen bijzondere blauwgraslanden en oude bossen. Samen met experts is geconstateerd dat de waterloop de Heiloop gedempt moet worden voor het voortbestaan van de blauwgraslanden. Ook in andere delen van Kampina & Oisterwijse Vennen is herstel van de waterstructuur en een actief beheer nodig.

Beheerplan

De provincie heeft voor het gebied een definitief beheerplan vastgesteld. Dit lag van 6 april tot en met 17 mei 2018 ter inzage. Het beheerplan en de nota van antwoord kunt u downloaden.

Contact

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Zie ook