Vrachtverkeer

Europese richtlijn omgevingslawaai

Veel mensen ondervinden geluidshinder als gevolg van wegverkeer. Omdat geluidshinder invloed heeft op de gezondheid, heeft de Europese Unie besloten de richtlijn omgevingslawaai op te stellen. Deze richtlijn is opgenomen in de Wet milieubeheer en maakt de geluidsituatie inzichtelijk. Op basis van de richtlijn omgevingslawaai maakt de provincie elke 5 jaar een geluidbelastingkaart. Hierin staat hoeveel mensen aan lawaai blootgesteld worden.

Geluidsbelastingkaarten

De geluidbelastingkaarten geven informatie over de huidige geluidsbelasting in de buurt van woningen, ziekenhuizen en scholen langs drukke provinciale wegen. Uit de rapportage van 2017 blijken 9100 Brabanders dagelijks hinder te ervaren van verkeerslawaai, van wie 2.800 ernstig. Circa 1200 mensen slapen slecht door geluidsoverlast. De geluidbelasting is in een aantal kaarten weer gegeven (Lden deel 1 en Lden deel 2 en Lnight deel 1 en Lnight deel 2). 

Actieplan 2018-2023

Uit de geluidsbelastingkaart is af te leiden op welke locaties veel geluidhinder optreedt. De geluidbelastingkaart vormt met de bijbehorende tabellen voor de Gedeputeerde Staten het uitgangspunt voor het Actieplan Geluid 2018-2023. Hierin legt de provincie haar plan van aanpak vast voor de aanpak van overlast de komende jaren. Dit actieplan moet uiterlijk 18 juli 2018 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. Tot die tijd is het Actieplan 2013-2018 van toepassing.

Zie ook