De provincie kan een bibob-onderzoek uitvoeren bij aanvragen om een omgevingsvergunning onderdeel bouw waarbij:

  1. de provincie bevoegd gezag is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en
  2. indien een van de in het beleid genoemde categorieën op de inrichting van toepassing is (onder andere inrichtingen bestemd voor op- en overslag van vuurwerk, ver- en bewerking van afvalstoffen en mestverwerking), en
  3. als de bouwsom exclusief BTW € 50.000 of meer bedraagt.

U kunt bij de vergunningverlener van de omgevingsdienst informeren of het Bibob-beleid op uw aanvraag van toepassing is. In het document 'Categoriën bouw en milieu' staan alle in het beleid genoemde categoriën uitgewerkt.

De aanvrager van de omgevingsvergunning vult het vragenformulier in en ondertekent deze. Als (een gedeelte van) de inrichting wordt gebruikt door een ander bedrijf of organisatie, dient ook deze een ingevuld vragenformulier in.   

Het bibob-onderzoek loopt gelijktijdig met de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De wettelijke termijn waarbinnen de provincie moet beslissen op een aanvraag voor een bouwvergunning, is 8 weken.

Deze beslistermijn wordt opgeschort als bij de aanvraag, waarop het bibob-beleid van toepassing is, geen ingevuld vragenformulier is ingediend. U wordt dan verzocht om dit alsnog in te dienen. Als u niet alle gevraagde gegevens indient, kan de provincie de aanvraag buiten behandeling laten.

De beslistermijn wordt ook opgeschort op het moment dat de provincie advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Het LBB moet uiterlijk binnen 12 weken een advies aanleveren bij de provincie.

In verband met de geheimhouding wordt het bibob-vragenformulier bij de bibob-eenheid ingediend.

Contact

Omgevingsvergunning Bouw

Zie ook