Gezonde bodem

Het is ook heel belangrijk voor de veiligheid en gezondheid van de samenleving. De provincie stimuleert deze ontwikkeling naar een Vitale Bodem door de urgentie van een duurzaam gezonde bodem bij een brede doelgroep onder de aandacht te brengen en kennisuitwisseling tussen professionals te faciliteren.

Wat is een Vitale Bodem?

Een vitale bodem is een bodem die vruchtbaar is, biodiversiteit huisvest, ziektes weert, water bergt en voedingsstoffen vasthoudt en gedoseerd afgeeft. Daardoor is de bodem in staat om klimaatverandering het hoofd te bieden, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en wateroverlast en verdroging tegen te gaan. Een Vitale Bodem draagt daarnaast ook bij aan de klimaatdoelstellingen door opslag van CO2. Het intensieve grondgebruik heeft ervoor gezorgd dat agrarische gronden zijn verdicht en minder vruchtbaar zijn geworden. Als agrarisch ondernemers hun bedrijf ook in de toekomst levensvatbaar willen houden, moeten zij nu en in de toekomst op verantwoorde wijze met hun bodem omgaan.

Werken aan een Vitale Bodem

Om de schade aan het watersysteem en natte natuur te beheersen, de voedselzekerheid te borgen en te kunnen voldoen aan de Europese taakstelling voor water in 2027 zet de provincie vol in op het herstel van de Brabantse bodem. Om de gewenste ambitie te realiseren werkt de provincie samen met het agrarisch onderwijs en het bedrijfsleven aan maatregelen die een oplossing bieden voor een duurzaam gezonde bodem.

In deze bestuursperiode verkent de provincie de sturingsmogelijkheden voor vitale bodem in relatie tot wateropgaven en duurzame agrarische bedrijfsvoering. Die conclusies worden vervolgens vertaald naar beleid, incl. een begroting waarin de financiële middelen en de capaciteit in beeld worden gebracht die nodig zijn om onze opgaven voor bodem, water en natuur te realiseren. Ook brengt de provincie de werkelijke toestand van de Brabantse bodem in kaart.

Bodemnetwerk

De Provincie Noord-Brabant bouwt aan een netwerk van professionals uit de agrarische sector die te maken hebben met duurzaam bodembeheer, waar de deelnemers van elkaar kunnen leren door praktische informatie en voorbeelden te delen. Het Bodemnetwerk Brabant komt regelmatig bij elkaar in bodemcafés om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.