Wat is het doel?

De belangrijkste opgave in de Oeffelter Meent is het vergroten en verbeteren van de stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden, met behoud van de kamsalamander en de kleine modderkruiper. Tevens is het gebied aangewezen als stikstofgevoelig natuurherstelgebied. Voor het herstellen van de natuur zijn dus diverse maatregelen, zowel in als om het gebied zelf, nodig.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Er wordt ingezet op intensief hooilandbeheer. Voor de stroomdalgraslanden wordt kleinschalig plaggen en begrazing toepast om nieuwe vestigingsplaatsen voor de bijzondere stroomdalgrasland flora te creëren. Het leefgebied van de kamsalamander wordt geoptimaliseerd en verder uitgebreid door het verbeteren van bestaande poelen, de aanleg van nieuwe poelen en het bevorderen van  het landhabitat met struweel en ruigtes. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan.

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Boxmeer en Cuijk, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl.

Zie ook