Deze video gaat over Natura 2000 - Het Ulvenhoutse Bos

Op de hoge, droge delen in en om het gebied zakt water in de grond dat vervolgens door de bodem naar de lage delen stroomt en daar als kwel aan de oppervlakte komt. Dit kwelwater is van bijzondere kwaliteit, omdat het erg kalkhoudend is.

Wat is het doel?

De belangrijkste opgave in het Ulvenhoutse Bos is het vergroten en verbeteren van de vochtige bostypen, met als uitdaging om ook de drogere en voedselarmere bostypen te behouden. Door de vele greppels en waterlopen wordt het water versneld uit het bos afgevoerd. Dit leidt tot verdroging van de kenmerkende vochtige bossen. Om de verdroging te stoppen en de hydrologische situatie te herstellen, zijn maatregelen nodig. Ook mogen niet te veel verontreinigende, verzurende en vetmestende stoffen uit de omgeving toestromen via water, bodem en lucht.

Welke maatregelen zijn er nodig?

Om de rijkdom aan bijzondere plantensoorten in het bos te behouden en versterken, wordt gewerkt aan het gericht beheren, uitbreiden en verbinden van bijzondere bostypen. Om verdroging in het gebied te stoppen, worden er maatregelen genomen. Zo zijn sinds 2018 waterlopen en greppels ondieper gemaakt of verwijderd en zijn er extra stuwen aangebracht. Hierdoor kan het water beter worden vastgehouden. Ook buiten het gebied wordt meer water vastgehouden, zodat het in de bodem zakt en de kwelstroom vervolgens in lage delen van het bos sterker wordt. Alle maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de gemeenten Breda en Alphen Chaam, waterschap Brabantse Delta en Staatsbosbeheer.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Naast het beheerplan past de provincie hier samen met betrokkenen een groenblauwe gebiedsgerichte aanpak toe. Deze aanpak omvat zowel het natuurgebied zelf als de omliggende omgeving. Verschillende gebiedspartners werken samen in dit gebied aan oplossingen die leiden tot sterkere natuur, voldoende water van betere kwaliteit, een goede bodem en een duurzame toekomst voor de landbouw.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de kaartbank van de provincie of op natura2000.nl.

Zie ook