In het gebied komen verschillende beschermde plant- en diersoorten voor. Zo gebruiken vele vogels dit Deltawater als broed- en overwinteringsgebied of als rustplaats, om vervolgens op krachten te komen voor het vervolg van hun reis. Het open water van het Hollands Diep is ook belangrijk als rust- en voedselgebied voor eenden, ganzen en zwanen. Ook broeden lepelaars en kluten in het gebied. 

Wat is het doel?

De grootste knelpunten zijn de afname van het leefgebied van de noordse woelmuis en voldoende geschikte broedlocaties voor de kluut.

Welke maatregelen zijn er nodig?

De kwaliteit en omvang van het leefgebied van de noordse woelmuis neemt langzaam af. Met het realiseren van nieuwe natuur kan het leefgebied worden uitgebreid. En met het realiseren van natuurvriendelijke oevers en vooroevers wordt de kwaliteit van de bestaande leefgebieden verbeterd. Ook het aantal kuifeenden in het gebied wordt gemonitord. Tussen 1990 en 2005 is het aantal kuifeenden sterk afgenomen, maar het is niet duidelijk waarom. Nu de aantallen weer omhoog gaan, blijft de kuifeend in het gebied extra aandacht krijgen.

Alle andere maatregelen die nodig zijn, staan beschreven in het beheerplan. Doordat het Hollands Diep onderdeel is van de Deltawateren, is het beheerplan opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Partners

In dit gebied werkt de provincie samen met de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, waterschap Hollandse Delta, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het gebied in de Kaartbank van de provincie of op natura2000.nl.

Zie ook