Stal in aanbouw

Waarvoor kan ik terecht bij het stalderingsloket?

Als u de oppervlakte hokdierenverblijf wilt uitbreiden heeft u een omgevingsvergunning nodig van uw gemeente. Eén van de voorwaarden van de omgevingsvergunning is een stalderingsbewijs. Wanneer de uitbreidende en sanerende veehouder(s) elkaar hebben getroffen op de markt, kan er bij het stalderingsloket een stalderingsbewijs worden aangevraagd. Het stalderingsloket toetst of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en regelt de uitgifte van het stalderingsbewijs. Het stalderingsloket neemt geen vierkante meters hokdierenverblijf in en geeft geen meters uit.

Wanneer heb ik een stalderingsbewijs nodig?

U heeft een stalderingsbewijs nodig wanneer de oppervlakte van uw bestaande hokdierenverblijf op een bouwperceel toeneemt. Dat kan door uitbreiding of omschakeling maar ook wanneer u een nieuw hokdierenverblijf bouwt of een bestaand gebouw in gebruik neemt voor het houden van dieren. U mag uitsluitend hokdierenverblijven (stallen) bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen uw stalderingsgebied hokdierenverblijven worden gesaneerd. Staldering geldt voor alle veehouderijen, met uitzondering van melkrundvee-, schapen-, paarden- en nertsenhouderijen.

Hoe vraag ik een stalderingsbewijs aan?

  • Het stalderingsbewijs vraagt u aan via het e-formulier

Bij de aanvraag dient u verschillende gegevens en documenten in te vullen en bij te voegen van u, als uitbreidende veehouder, en van de sanerende veehouder(s). Met de handleiding ‘aanvragen stalderingsbewijs’ kunt u de aanvraag stapsgewijs doorlopen en voorbereiden. In de handleiding 'aanvragen stalderingsbewijs' leest u meer over de voorwaarden, benodigde gegevens en documenten en de procedure.

Wat is de procedure bij mijn aanvraag?

Wanneer u de aanvraag voor het stalderingsbewijs ingediend hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag getoetst op de vereisten en voorwaarden. Wanneer de aanvraag voldoet, krijgt u binnen 8 weken een voorlopig stalderingsbewijs. Hiermee dient u binnen 6 maanden een ontvankelijke aanvraag voor een Omgevingsvergunning te doen. Doet u dat niet, dan komt het bewijs automatisch te vervallen, tenzij deze termijn van 6 maanden op verzoek is verlengd. In de handleiding 'aanvragen stalderingsbewijs' vindt u een schema waarin de procedure stap voor stap wordt toegelicht.

Voortoets

Overweegt u om te stoppen met uw bedrijf en uw stallen te slopen of een andere bestemming te geven? Met een voortoets kunt u – voorafgaand aan de aanvraagprocedure – na gaan of uw stal(len) in aanmerking komen voor staldering. Dan wordt gecontroleerd of u aan de belangrijkste voorwaarden van staldering voldoet. Dit geeft meer zekerheid bij uw aanvraag voor een stalderingsbewijs. Voor een voortoets neemt u contact op met het stalderingsloket via: stalderingsloket@brabant.nl of (073) 681 28 12.

Wat is staldering?

Staldering zorgt voor een betere spreiding van vee en gaat verdere leegstand van stallen tegen. U leest meer op de pagina: staldering

Beleidsregel staldering

De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. Staldering maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen om te komen tot die sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. In de notitie Versnelling transitie Veehouderij vindt u meer informatie over stalderen in Brabant of de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

In de Beleidsregel staldering leest u meer over de werkwijze en procedure die wordt gehanteerd bij de uitgifte van stalderingsbewijzen. Aan de toelichting op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Zie ook