Samenvatting

Een stalderingsbewijs heeft u nodig als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw stal.

Formulier

Omschrijving

Als u de oppervlakte hokdierenverblijf wilt uitbreiden heeft u een omgevingsvergunning nodig van uw gemeente. Eén van de voorwaarden van de omgevingsvergunning is een stalderingsbewijs. Wanneer de uitbreidende en sanerende veehouder(s) elkaar hebben getroffen op de markt, kunt u een stalderingsbewijs aanvragen.

Voorwaarden

U heeft een stalderingsbewijs nodig wanneer de oppervlakte van uw bestaande hokdierenverblijf op een bouwperceel toeneemt. Dat kan door uitbreiding of omschakeling maar ook wanneer u een nieuw hokdierenverblijf bouwt of een bestaand gebouw in gebruik neemt voor het houden van dieren. U mag uitsluitend hokdierenverblijven (stallen) bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen uw stalderingsgebied hokdierenverblijven worden gesaneerd. Staldering geldt voor alle veehouderijen, met uitzondering van melkrundvee-, schapen-, paarden- en nertsenhouderijen.

Contact

Overweegt u om te stoppen met uw bedrijf en uw stallen te slopen of een andere bestemming te geven? Met een voortoets kunt u – voorafgaand aan de aanvraagprocedure – na gaan of uw stal(len) in aanmerking komen voor staldering. Dan wordt gecontroleerd of u aan de belangrijkste voorwaarden van staldering voldoet. Dit geeft meer zekerheid bij uw aanvraag voor een stalderingsbewijs. Voor een voortoets neemt u contact op met het stalderingsloket via: stalderingsloket@brabant.nl of (073) 681 28 12.

Termijn

Wanneer u de aanvraag voor het stalderingsbewijs ingediend hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag getoetst op de vereisten en voorwaarden. Wanneer de aanvraag voldoet, krijgt u binnen acht weken een voorlopig stalderingsbewijs. Hiermee dient u binnen 3 maanden een ontvankelijke aanvraag voor een Omgevingsvergunning te doen. Doet u dat niet, dan komt het bewijs automatisch te vervallen. In de handleiding 'aanvragen stalderingsbewijs' vindt u een schema waarin de procedure stap voor stap wordt toegelicht.

Aanpak

Het stalderingsbewijs vraagt u aan via het e-formulier

Bij de aanvraag dient u verschillende gegevens en documenten in te vullen en bij te voegen van u, als uitbreidende veehouder, en van de sanerende veehouder(s). Met de handleiding ‘aanvragen stalderingsbewijs’ kunt u de aanvraag stapsgewijs doorlopen en voorbereiden. In de handleiding 'aanvragen stalderingsbewijs' leest u meer over de voorwaarden, benodigde gegevens en documenten en de procedure.

Bijgewerkt

18-11-2019