Samenvatting

Een stalderingsbewijs heeft u nodig als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw stal.

Formulier

Als u de oppervlakte hokdierenverblijf wilt uitbreiden heeft u een omgevingsvergunning nodig van uw gemeente. Eén van de voorwaarden van de omgevingsvergunning is een stalderingsbewijs. Wanneer de uitbreidende en sanerende veehouder(s) elkaar hebben getroffen op de markt, kunt u een stalderingsbewijs aanvragen.

U heeft een stalderingsbewijs nodig wanneer de oppervlakte van uw bestaande hokdierenverblijf op een bouwperceel toeneemt. Dat kan door uitbreiding of omschakeling maar ook wanneer u een nieuw hokdierenverblijf bouwt of een bestaand gebouw in gebruik neemt voor het houden van dieren. U mag uitsluitend hokdierenverblijven (stallen) bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen uw stalderingsgebied hokdierenverblijven worden gesaneerd. Staldering geldt voor alle veehouderijen, met uitzondering van melkrundvee-, schapen-, paarden- en nertsenhouderijen.

Contact

Overweegt u om te stoppen met uw bedrijf en uw stallen te slopen of een andere bestemming te geven? Met een voortoets kunt u – voorafgaand aan de aanvraagprocedure – na gaan of uw stal(len) in aanmerking komen voor staldering. Dan wordt gecontroleerd of u aan de belangrijkste voorwaarden van staldering voldoet. Dit geeft meer zekerheid bij uw aanvraag voor een stalderingsbewijs. Voor een voortoets neemt u contact op met het stalderingsloket via: stalderingsloket@brabant.nl of (073) 681 28 12.

Wanneer u de aanvraag voor het stalderingsbewijs ingediend hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag getoetst op de vereisten en voorwaarden. Wanneer de aanvraag voldoet, krijgt u binnen acht weken een voorlopig stalderingsbewijs. Hiermee dient u binnen 3 maanden een ontvankelijke aanvraag voor een Omgevingsvergunning te doen. Doet u dat niet, dan komt het bewijs automatisch te vervallen. In de handleiding 'aanvragen stalderingsbewijs' vindt u een schema waarin de procedure stap voor stap wordt toegelicht.

Het stalderingsbewijs vraagt u aan via het e-formulier

Bij de aanvraag dient u verschillende gegevens en documenten in te vullen en bij te voegen van u, als uitbreidende veehouder, en van de sanerende veehouder(s). Met de handleiding ‘aanvragen stalderingsbewijs’ kunt u de aanvraag stapsgewijs doorlopen en voorbereiden. In de handleiding 'aanvragen stalderingsbewijs' leest u meer over de voorwaarden, benodigde gegevens en documenten en de procedure.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

02-06-2023