Samenvatting

Een stalderingsbewijs heeft u nodig als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw stal.

Formulier

Als u de oppervlakte hokdierenverblijf wilt uitbreiden heeft u een omgevingsvergunning nodig van uw gemeente. Eén van de voorwaarden van de omgevingsvergunning is een stalderingsbewijs. Wanneer de uitbreidende en sanerende veehouder(s) elkaar hebben getroffen op de markt, kunt u een stalderingsbewijs aanvragen.

U heeft een stalderingsbewijs nodig wanneer de oppervlakte van uw bestaande hokdierenverblijf op een bouwperceel toeneemt. Dat kan door uitbreiding of omschakeling maar ook wanneer u een nieuw hokdierenverblijf bouwt of een bestaand gebouw in gebruik neemt voor het houden van dieren. U mag uitsluitend hokdierenverblijven (stallen) bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen uw stalderingsgebied hokdierenverblijven worden gesaneerd. Staldering geldt voor alle veehouderijen, met uitzondering van melkrundvee-, schapen-, paarden- en nertsenhouderijen.

Overweegt u om te stoppen met uw bedrijf en uw stallen te slopen of een andere bestemming te geven? En u wilt vooraf meer informatie? Neem dan contact op met het stalderingsloket via: stalderingsloket@brabant.nl of (073) 681 28 12.

Wanneer u de aanvraag voor het stalderingsbewijs ingediend hebt, krijgt u een ontvangstbevestiging en wordt uw aanvraag getoetst op de vereisten en voorwaarden. Wanneer de aanvraag voldoet, krijgt u binnen acht weken een voorlopig stalderingsbewijs. Hiermee dient u binnen 6 maanden een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen. Doet u dat niet, dan komt het bewijs automatisch te vervallen.

Het stalderingsbewijs vraagt u aan via het e-formulier

Bij de aanvraag dient u verschillende gegevens en documenten in te vullen en bij te voegen van u, als uitbreidende veehouder, en van de sanerende veehouder(s). De voor een aanvraag noodzakelijke documenten staan onder formulieren opgenomen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

07-02-2024