Afbreken stal

Wat is staldering?

In Midden- en Oost-Brabant gaat de provincie met staldering verdere regionale concentratie van vee en verdere leegstand van stallen tegen.

Een veehouder mag binnen een stalderingsgebied uitsluitend nieuwe hokdierhouderijen bouwen, uitbreiden of omschakelen als binnen datzelfde gebied hokdierverblijven worden gesaneerd. Sanering kan plaatsvinden door sloop of herbestemming. Voor iedere toename van 10 vierkante meter hokdierenverblijf moet binnen hetzelfde stalderingsgebied:

  • 12 vierkante meter gesloopt zijn, of
  • 20 vierkante meter herbestemd zijn

Het stalderingsloket toetst of uitbreiding van de oppervlakte van het hokdierenverblijf voldoet aan deze voorwaarden in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Wanneer een veehouder plannen heeft om te stoppen kan de vrijkomende stalruimte rechtstreeks aangeboden worden op de markt aan bedrijven met uitbreidingsplannen.

Hoe werkt staldering?

 In de Beleidsregel omgevingsrecht (hoofdstuk 7.4) leest u meer over de uitvoering en procedure van staldering.

Versnelling transitie veehouderij

De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. Staldering maakt onderdeel uit van het pakket aan maatregelen om te komen tot die sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij. Zie ook: Veehouderij.