1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Eindrapportage `Pilot : Continue geurmetingen varkensbedrijven als basis voor alternatieve aanpak vergunningen`

2.B.2 Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2017 tot 1 juli 2018

2.B.3 Statenmededeling Wensen en bedenkingen overdeelnamen Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) aan Stichting Bureau Inkoop Zuid-Oost-Brabant (BIZOB)

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling Motie M8; visie doelstelling en uitvoering van VTH-beleid na 2019

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over afhandeling motie M39 Organiseren Pilot datagedreven toezicht

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging Kosteneffectiviteit VTH

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vervolgproces toekomstbestendig grondwaterbeleid

2.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over motie M6 afvalbranden 9 november 2018

2.D.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Boa’s; samenwerking met politie, bodycams en Boaregistratiesysteem.

2.D.7 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `inzetten op buitengebied bij continueren taskforce`

2.D.8 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over `de inzet van drones bij monitoring in het buitengebied`

2.D.9 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over overeenkomst Brabant Water over schadevergoeding Gilzerbaan

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Uitvoering motie M7: Innovaties sneller naar de markt

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Doorrekening Ontwerp Klimaatakkoord

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Jaaroverzicht Brabant Branding 2018

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over `motie 13A en toezegging betrekken arbeidsmigranten`

4.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over mkb-plusfaciliteit

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Project Verbetering Maaslijn

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Aanvullende geluidsmaatregelen PHS

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 39 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/19 : Akte van oprichting `Stichting Brainport Smart District`, inclusief statuten 821 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/19 : Stichtingsovereenkomst `Stichting Brainport Smart District` 783 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 19/19 : Plan van aanpak 2019 `Stichting Brainport Smart District` 37,3 MB
 6. Beantwoording technische vragen aan de Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 76 KB

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.B.1 Statenmededeling Overname glastuinbouwproject Deurne en update onderzoek aardwarmte

6.B.2 Statenmededeling Glastuinbouwinventarisatie 2017 en discussienota `Glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen`

Bijlagen

 1. Statenmededeling Glastuinbouwinventarisatie 2017 en discussienota `Glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen` 75 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Glastuinbouwinventarisatie 2017 en discussienota `Glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen` : Glastuinbouwinventarisatie 2017 15,7 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Glastuinbouwinventarisatie 2017 en discussienota `Glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen` : Discussienotitie 29,5 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Glastuinbouwinventarisatie 2017 en discussienota `Glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen` : Bijlage 1 bij de discussienotitie - Kaart Verordening ruimte 5,2 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Glastuinbouwinventarisatie 2017 en discussienota `Glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen` : Bijlage 2 bij de discussienotitie - Teeltondersteunende voorzieningen 3,4 MB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Glastuinbouwinventarisatie 2017 en discussienota `Glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen` : Bijlage 3 bij de discussienotitie - Lijst van geconsulteerde partijen 409 KB

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over Woondeal Regio Eindhoven

6.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over proces Zuid West 380 kV Oost

6.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerden Van Merrienboer en Spierings over Lokale participatie en voortgang Windenergie A16

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om een themabijeenkomst over `Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over mestbewerking`

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Voedsel1000

7.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over mestbewerking.

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Uitvoering amendement Versterk de lokale media, versterkte onafhankelijke journalistiek.

8.B.2 Statenmededeling Situatieschetsen erfgoed zoals toegezegd tijdens de themabijeenkomst erfgoedbeleid d.d. 22 februari 2019

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over beantwoording toezegging over aanmeldingen Brabant Outcomes Fund

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging bij Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 : Verkenning mogelijkheid MIPP project tav Toerismepoort

8.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over subsidiebeschikkingen Kapel Saint Louis en Bovendonk

8.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Toezegging bij Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019: Verkenning knelpunten Noordbrabants museum ivm niet indexeren begrotingssubsidie

8.D.5 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over toezegging reactie op manifest maatschappelijk middenveld

8.D.6 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over VWS-subsidie voor Vuelta 2020

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 26/19 Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Evaluatie Beleidskader interbestuurlijk toezicht 2016-2019

9.B.2 Statenmededeling Evaluatie programma (Veer)krachtig Bestuur in Brabant

9.B.3 Statenmededeling Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2018

9.B.4 Statenmededeling Treasury Jaarplan 2019

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaren tot het brengen van een werkbezoek aan de gemeente Haaren over het herindelingsproces.

9.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Griffie om een themabijeenkomst over `Toelichting op de jaarrekening 2018 en het accountantsrapport.`

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Toezegging "Stimuleren terughoudendheid papieren uitingen"

9.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Actualisatie Brabants Vlaggenprotocol

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Ter informatie aan Provinciale Staten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

10.L02 Afschrift aan Provinciale Staten update aan Brabantse en Limburgse gemeenten over petities tegen hondenbelasting in Noord-Brabant en Limburg en verworven aanvullende informatie over invoering en het afschaffen van hondenbelasting (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L03 Verzoek aan Provinciale Staten om reactie op constatering dat afspraken en toezeggingen uit het `Verbeterplan Bosweg 4, gemeente Deurne` opgesteld door urgentieteam Deurne december 2015 niet worden nageleefd (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten van Ministerie van Justitie en Veiligheid brief over screenen van politieke ambtsdragers door Justis voor afgifte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

10.L05 Afschrift aan Provinciale Staten van een brief van buurtbewoners rond het bedrijf Havens Maashees aan B&W van Boxmeer over de aanstaande bedrijfsverbouwing van Havens.

10.L06 Verzoek aan Provinciale Staten om brief met informatie over informatielek binnen de provinciale organisatie aan de leden van Provinciale Staten aan te bieden en er tevens voor te zorgen dat openstaande rekening zo spoedig mogelijk wordt betaald (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van ZLTO en CUMELA Nederland afschriften van brieven aan Colleges van Burgemeester en Wethouders gemeenten Vught en Haaren over reconstructie N65 en gevolgen voor bereikbaarheid van bedrijven en percelen voor landbouwverkeer

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Ontwikkelings Maatschappij mede namens BrabantKennis, BrabantAdvies en Telos `Barometer Brabantse Concurrentiekracht` als e-zine en beantwoording openstaande vragen themabijeenkomst d.d. 1 februari 2019

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeente Meierijstad en Platform Ondernemend Meierijstad Propositie Bereikbaarheid Meierijstad `Een betekenisvol en een ondernemend Meierijstad`

10.L10 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 met mogelijkheid om voor 1 juni 2019 een eventuele zienswijze in te dienen

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten pleidooi voor legaliseren van softdrugs en minder repressie vanuit de overheid `war on drugs` vanuit het strafrecht (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L12 Verzoek aan Provinciale Staten van Stichting van GOL naar Beter om heroverweging besluitvorming Provinciale Staten d.d. 28 september 2018 over Provinciaal Inpassingsplan Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en aandacht voor `verbeterde variant 72a`

10.L13 Verzoek van Slow Food Nederland en Voedsel Anders om aandacht voor en reactie op `de kansen voor een provinciale voedsel agenda` ten behoeve van coalitieperiode 2019-2023

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten van ANWB factsheet met belangrijkste resultaten van ANWB-ledenonderzoek in de provincie Noord-Brabant

10.L15 Verzoek aan Provinciale Staten van Inretail om aandacht voor document `Maak werk van provinciaal retailbeleid`

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten van Planbureau voor de Leefomgeving document `Landschapsinclusief denken en doen`

10.L17 Verzoek aan Provinciale Staten van Manifestpartners `Brabants Mozaïek in ontwikkeling` om aandacht voor het Manifest over grote ontwikkelingen op het platteland omtrent klimaatverandering, energietransitie, wateropgave en landbouwtransitie

10.L18 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Burgemeester van Rucphen over mogelijke fout in proces verbaal verkiezing leden Provinciale Staten d.d. 20 maart 2019

10.L19 Ter informatie aan Provinciale Staten van het Overlegorgaan Nationaal Park Groote Peel Peelvenen en de Integrale Gebiedscommissie het Bidbook `niemand is groter dan de Peel`

10.L20 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenten Oosterhout, Breda en Geertruidenberg brief over het belang van agenderen van A27 tussen knooppunten Hooipolder en Sint Annabosch in het nieuwe provinciale bestuursakkoord

10.L21 Verzoek aan Provinciale Staten van ANWB om in nieuwe collegeakkoord de ambitie op te nemen om wegen die onveilig zijn ingericht en met veel ongevallen, met prioriteit veiliger te maken en hiervoor voldoende budget beschikbaar te stellen

10.L22 Ter informatie aan Provinciale Staten van PricewaterhouseCoopers Accountants (PWC) overdrachtsdocument over de rol van accountant bij jaarstukken

10.L23 Informatie aan Provinciale Staten door Natuurmonumenten Brabant/Limburg over opiniestuk `Het landschap van Brabant staat op het spel`.

10.L24 Aanbieding aan Provinciale Staten door de Brabantse Milieufederatie informatie aan de nieuwe statenleden over het versterken van elkaars ambities.

10.L25 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging van Brabantse Gemeenten felicitatie met benoeming als Statenlid en ambitie om gezamenlijke agenda te ontwikkelen

10.L26 Felicitatie aan de leden van Provinciale Staten van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verzoek aandacht voor de belangen van de sector.

10.L27 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant OMWB vastgestelde voorlopige jaarrekening 2018

10.L28 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bomenstichting Achterhoek namens belanghebbenden brief over behoud van huidige bossen en bomen, alsmede belang van aanplant en herplant ten behoeve van opname van CO2 en zorgen over grootschalige bomenkap voor gebruik als biomassa

10.L29 Ter informatie aan Provinciale Staten van gemeenteraad van Etten-Leur afschrift van brief verzonden aan Gedeputeerde Staten over aanpak van groot onderhoud van N640 tussen Oudenbosch en Etten-Leur

10.L30 Kennisgeving aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord van ontwerpbegroting 2020 met mogelijkheid om voor 31 mei 2019 een eventuele zienswijze in te dienen

10.L31 Ter kennisneming aan Provinciale Staten van Netwerk Goed Boeren de intentie om bij te dragen aan de landbouwtransitie in de nieuwe bestuursperiode.

10.L32 Aanbieding aan Provinciale Staten door Stichting Brabants Burgerplatform van aandachtspunten voor het nieuwe coalitieprogramma 2019-2023

10.L33 Ter informatie aan Provinciale Staten van Zuidelijke Rekenkamer Financiële Kader 2020

10.L34 Informatie aan Provinciale Staten door NEPROM over de ruimtelijke ontwikkeling en de duurzame verstedelijking in het algemeen en bij de woningbouwopgave in het bijzonder en tevens een uitnodiging voor de Dag van de Projectontwikkeling op 16 mei 2019.

10.L35 Ter informatie aan Provinciale Staten door ONL voor Ondernemers het Ondernemersmanifest Provinciale Statenverkiezingen.

10.L36 Ter informatie aan Provinciale Staten door De Kunst van Brabant een open brief over het belang van kunst en cultuur in Brabant in de komende periode.

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B -

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 15 april 2019