Water en Bodem in gemeentelijke plannen en visies


In Brabant lopen we aan tegen de grenzen van de huidige manier van inrichten van onze leefomgeving. Zo kennen we bijvoorbeeld vaker ernstige droogte, worden we verrast door (bijna) overstromingen, hebben we problemen met verzilting en verdichte bodems en worden we gewaarschuwd voor periodes met een tekort aan schoon drinkwater in de toekomst.

Bij de inrichting van ons land zijn we gewend het water- en bodemsysteem aan te passen aan de wensen voor het gebruik van een gebied. Om woningbouw, landbouw of wegenaanleg mogelijk te maken wordt water omgeleid, weggepompt of met dijken tegengehouden. Inmiddels beseffen we steeds meer dat hierin een omslag moet plaatvinden: ons water- en bodemsysteem moet leidend zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Rijksbrief Water en Bodem Sturend

In de Rijksbrief Water en Bodem Sturend (november 2022) introduceerde de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het principe ‘Water en Bodem Sturend’. De boodschap is dat door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening we ook met een ander en grillig klimaat in een veilige omgeving kunnen blijven wonen, werken en leven. Met een vitale bodem en voldoende en schoon water.

Uitwerking

Het principe Water en Bodem Sturend wordt nu verder uitgewerkt in de plannen van provincie, gemeenten en waterschappen. Hoe we uitwerking willen geven aan dit sturende principe wordt de komende tijd gaandeweg duidelijker. Op dit moment is er al veel algemene informatie beschikbaar die kan helpen bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Zo is er een handreiking van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer en een Praktijkgids van het College van Rijksadviseurs. Dit kan helpend zijn voor gemeenten die hiermee aan de slag moeten.

Provinciale handreikingen Water en Bodem

De provincie heeft 2 handreikingen gemaakt met het doel gemeenten (en anderen) te helpen bij het toepassen van de Europese, nationale en provinciale water -en bodemregelgeving in gemeentelijke visies, programma's en het omgevingsplan. Ook de water en bodem sturend belangen worden hierin meegenomen voor zover deze uitgewerkt zijn. Deze handreikingen worden actueel gehouden en zijn daarom alleen digitaal beschikbaar. 
De handreiking Water en Bodem in gemeentelijke visies en programma’s vindt u op deze pagina onder Bestanden. Ook de handreiking Water en Bodem in het omgevingsplan vindt u daar, met de bijbehorende Toetsingslijst


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.