Leefbare steden en regio's


Brabantse partners hebben op 26 oktober 2023 het Ontwikkelperspectief voor de stedelijke opgaven van Brabant vastgesteld.

Als onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI/NOVEX) en de provinciale Omgevingsvisie werken provincie en Rijk als gelijkwaardige partners samen met de Brabantse waterschappen en gemeenten aan de realisatie van het ontwikkelperspectief voor de stedelijke opgaven van Brabant. Stedelijk Brabant is door het Rijk aangewezen als NOVEX-gebied. In de NOVEX-gebieden gaat het Rijk een langjarige samenwerking aan met de regio om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de complexe opgaven. Het Ontwikkelperspectief is een langetermijnperspectief voor een duurzame ontwikkeling van het stedelijk netwerk in Noord-Brabant tot ongeveer 2040.

Het doel is het Brabantse netwerk van steden en dorpen slimmer, duurzamer en daarmee toekomstbestendig te maken én de woningbouwopgave en de vraag naar ruimte voor bedrijven hiervoor in te zetten. De ontwikkelstrategie verbindt de opgaven en ambities op verschillende niveaus met elkaar. Dat betekent dat naar de opgaven wordt gekeken vanuit thema’s als water, gezondheid en natuur, wonen en werken, economie, verkeer en vervoer, energie en klimaat. Het ontwikkelperspectief benoemt de Brabantbrede en regionale opgaven en formuleert afspraken over de samenwerking en de uitvoering die bijdragen aan een toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling.

Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten hebben het Ontwikkelperspectief in de zomer van 2023 in hun colleges en dagelijks besturen besproken (Gedeputeerde Staten hebben er mee ingestemd op 25-09-2023). Op 26 oktober 2023 heeft de stuurgroep NOVEX stedelijk Brabant, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn, unaniem ingestemd met het Ontwikkelperspectief. De volgende stap is dat de partners gezamenlijk een uitvoeringsagenda opstellen en het ontwikkelperspectief vertalen naar hun eigen beleid. Het ontwikkelperspectief wordt opgenomen in het Ruimtelijk voorstel van Brabant.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.