Innovatie in de landbouw

De provincie ondersteunt initiatieven door kennis, netwerken en subsidies beschikbaar te stellen aan boeren die willen innoveren.

Welke stalsystemen kan ik toepassen?

Bekijk het innovatieoverzicht of de website van ZLTO om te zien welke stalsystemen in ontwikkeling zijn en welke u nu kunt toepassen. De provincie stelt eisen aan de ammoniakuitstoot van veestallen, zie: Interim omgevingsverordening Als een veehouderij niet voldoet aan de emissie-eisen uit de Interim omgevingsverordening moeten de stalsystemen op het bedrijf worden uitgerust met emissiebeperkende systemen. Naast ammoniak (stikstof), wil de provincie ook de uitstoot van geur, fijnstof, methaan en ziektekiemen minimaliseren. Het is het effectiefste om emissie te voorkomen en dit bij de bron aan te pakken. Dat is beter voor het stalklimaat maar ook voor de gezondheid van boer, dieren en omgeving. De provincie brengt veehouders, bedrijfsleven, organisaties en kennisinstellingen samen om uitdagingen te benoemen en oplossingen te bedenken en te realiseren.

Update Statenvergadering van 16 december 2022

Tijdens de Statenvergadering van 16 december is een motie aangenomen die de deadline voor de verplichte stalaanpassingen met een half jaar verschuift, naar 1 juli 2024. Om dit voorstel te formaliseren moet de Interim OmgevingsVerordening (IOV) eerst worden aangepast, Provinciale Staten zal deze wijziging moeten bespreken. Wanneer Provinciale Staten hiertoe in meerderheid besluiten, wordt de aanpassing juridisch geldig en de nieuwe datum een feit. Lees het nieuwsbericht Update Statenvergadering over stalaanpassingen van 23 december 2022 voor meer informatie.

WhatsApp updateservice voor veehouders

Regelmatig stelt de provincie subsidieregelingen open voor innovatieve stalsystemen. Houd hiervoor deze site in de gaten of abonneer u op De WhatsApp updateservice voor veehouders

Zie ook