<

Toelichting subsidies

Over al deze onderwerpen liggen afspraken vast in het bestuursakkoord: de maatschappelijke opgaven. Om de vastgestelde opgaven te bereiken kan de provincie subsidie verlenen.

De provincie kan alleen subsidie verlenen op grond van wettelijk vastgestelde regels. Zo moeten alle subsidies voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening. Ook liggen veel regels vast in aparte subsidieregelingen.