Behandeling subsidieaanvraag

Als u via het digitale aanvraagformulier uw subsidieaanvraag bij ons heeft ingediend, krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. We toetsen eerst of de aanvraag volledig is en of deze aan de belangrijkste eisen voldoet. Als dat het geval is gaan we over tot de inhoudelijke beoordeling. Soms vragen we gedurende het behandelproces extra informatie bij u op.

Behandeltermijn

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 13 weken, gerekend vanaf de datum dat u de aanvraag volledig bij ons indiende. Soms hebben wij meer tijd nodig. Hierover ontvangt u dan een bericht. Als wij u tussentijds aanvullende vragen stellen over uw aanvraag, dan schuift de behandeltermijn ook op, dit wordt opschorten genoemd.

In bepaalde gevallen geldt een behandeltermijn van maximaal 22 of 40 weken. Die termijn ligt vast in de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant. Een langere behandeltijd is aan de orde bij Europese cofinanciering, beoordeling van de subsidieaanvraag door een adviescommissie of wanneer er nader (internationaal) onderzoek loopt.

Uitleg beschikking

Wanneer u de aangevraagde subsidie ook daadwerkelijk krijgt, ontvangt u van ons een brief. Zo’n brief bevat een besluit over uw subsidieaanvraag en de eisen en regels waar u aan moet voldoen. Wij noemen dit de beschikking. De beschikking bevat veel juridische termen. Dat moet ook want anders kloppen onze regels niet met de wet. Er kan ook zogenaamde willekeur ontstaan: we behandelen dan niet iedereen die subsidie krijgt op dezelfde manier. Dit willen wij natuurlijk voorkomen.

Heeft u moeite met het begrijpen van de beschikking? Neem dan gerust contact op met ons subsidieloket. Dan kan één van onze medewerkers de beschikking met u bespreken.

Meldingsplicht

Als u subsidie van ons ontvangt heeft u een meldingsplicht over het project waarvoor u steun krijgt. Dat houdt in dat u tussentijdse wijzigingen in uw project zo snel mogelijk aan ons moet laten weten. De volgende veranderingen moet u melden:

 • De activiteiten die u gepland heeft gaan niet door of gaan langer duren
 • De activiteiten die u gepland heeft worden op een andere manier uitgevoerd
 • De begroting wijzigt (bepaalde kosten vallen lager of hoger uit, of er verandert iets in de dekking van de kosten)
 • U haalt de datum voor het indienen van een verplichte rapportage (over de voortgang of voor de vaststelling) niet
 • U voert het project uit in een samenwerkingsverband en een (of meer) partner(s) wijzigt/wijzigen
 • U gaat failliet of er is sprake van surseance van betaling

Indienen melding

Het niet of te laat melden van wijzigingen kan ertoe leiden dat u minder subsidie krijgt.

Rapporteren over de voortgang

In uw beschikking nemen wij op of u één of meer voortgangsrapportages moet indienen. In de meeste gevallen vragen we een voortgangsrapportage bij projecten die 12 maanden of langer duren. Dat hóeft echter niet het geval te zijn. Kijk daarom goed in de verplichtingen die zijn opgenomen in de beschikking.

Indienen voortgangsverslag

Vaststelling van de subsidie

Iedere subsidie moet uiteindelijk worden vastgesteld. Pas dan is de subsidie definitief, zowel voor de ontvanger als voor de provincie. De voorwaarden voor de vaststelling van een subsidie zijn verschillend. Meestal (maar niet altijd) moet de subsidieontvanger een verzoek tot vaststellen van de subsidie indienen. Dat verzoek gebruiken we als basis voor het beoordelen van de besteding van het subsidiegeld. De eisen die wij stellen aan de vaststelling verschillen per soort, vorm en hoogte van de subsidie. Ze zijn altijd terug te vinden in de brief met het subsidiebesluit (zie ook uitleg beschikking).

Indienen verzoek tot vaststelling

Zie ook

 • Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

  Wij beoordelen uw aanvraag op basis van de weigeringsgronden en de vereisten voor subsidie. Die staan beschreven in de subsidieregeling en/of in de Algemene Subsidieverordening. De beoordeling wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Subsidies, juristen, en de beleidsmedewerker van het beleidsveld waar de subsidie betrekking op heeft. Soms is er ook een adviescommissie bij de beoordeling betrokken.

 • wanneer kan ik een besluit op mijn aanvraag verwachten?

  De beslistermijnen zijn geregeld in de Algemene Subsidieverordening. In de meeste gevallen is dit 13 weken, ofwel na ontvangst van uw aanvraag, ofwel na afloop van de aanvraagperiode. De aanvraag moet dan wel volledig zijn.

  In bepaalde gevallen geldt een behandeltermijn van maximaal 22 of 40 weken. Een langere beslistermijn is aan de orde bij Europese cofinanciering, beoordeling van de subsidieaanvraag door een adviescommissie of wanneer er nader (internationaal) onderzoek loopt.

 • Hoe kan ik bezwaar maken tegen een besluit?

  Bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit kan binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit. Het adres voor uw bezwaar en de gegevens die u bij uw bezwaarschrift dient te vermelden leest u onderaan de brief waarin wij u het besluit mee delen.

 • Welke gegevens moet ik aanleveren voor de vaststelling van de subsidie en wanneer

  Dit is afhankelijk van het subsidie arrangement. Zie voor een toelichting hierop de vraag “Hoe worden subsidies binnen de drie verschillende arrangementen gecontroleerd?” Wij adviseren u altijd goed de brief met het subsidiebesluit te checken. Er kunnen namelijk uitzonderingen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van (doorgaans strengere) Europese regelgeving op het gebied van staatssteun.

 • Ben ik verplicht om het logo van de Provincie Noord-Brabant te gebruiken?

  De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk om haar burgers te informeren over haar rol in de samenleving. Wij verwachten dat u in publicitaire uitingen over het project vermeldt dat de activiteit geheel of gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant wordt of is gerealiseerd. Zo draagt u bij aan de zichtbaarheid van de provincie Noord-Brabant en uw project. 
  Actuele informatie over het beeldmerk en het logo vindt u op www.brabant.nl/huisstijl.

 • Wat moet ik als subsidieontvanger melden?

  De volgende veranderingen in uw project moet u altijd melden:

  • De activiteiten die u gepland heeft gaan niet door of gaan langer duren;
  • De activiteiten die u gepland heeft worden op een andere manier uitgevoerd; 
  • De begroting wijzigt (bepaalde kosten vallen lager of hoger uit, of er verandert iets in de dekking van de kosten);
  • U haalt de datum voor het indienen van een verplichte rapportage (over de voortgang of voor de vaststelling) niet;
  • U voert het project uit in een samenwerkingsverband en een (of meer) partner(s) wijzigt/wijzigen;
  • U gaat failliet of er is sprake van surseance van betaling.

  Het niet of te laat melden van wijzigingen kan ertoe leiden dat u minder subsidie krijgt. 

 • Worden subsidies bevoorschot?

  Subsidies tot €25.000 die direct of ambtshalve worden vastgesteld krijgen een voorschot of uitbetaling van 100% van het subsidiebedrag. Het voorschot wordt in één keer uitbetaald.
  Voor subsidies van €25.000 en meer zijn de hoogte en de termijnen van de bevoorschotting bepaald in de subsidieregeling. Als er geen subsidieregeling is, dan staat het vermeld in de beschikking. Dat is de brief met het subsidiebesluit.

 • Wanneer vinden uitbetalingen plaats?

  Uitbetaling vindt uiterlijk plaats binnen 6 weken na de verzenddatum van de brief met het subsidiebesluit, óf volgens de datums in het betaalschema dat in de beschikking met het subsidiebesluit is opgenomen.