Deze video gaat over Animatievideo aanvragen subsidieverzoek

Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant

De Algemene subsidieverordening (ASV) is de ‘kapstok’ waar alle subsidies aan hangen. Alle regels, waar de provincie aan moet voldoen als ze subsidies uitkeert, staan in de ASV. Vaak is niet alleen de ASV van toepassing, maar ook een subsidieregeling. Een subsidieregeling is veel minder algemeen, en richt zich op een specifiek onderwerp dat bij draagt aan een beleidsdoel van de provincie. In de subsidieregeling staan de eisen die de provincie stelt aan degene die de subsidie aanvraagt, of al heeft ontvangen. 

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Los van de Algemene Subsidieverordening heeft provincie Noord-Brabant sinds 2020 ook een eigen bijdrageverordening. Deze verordening geldt alleen voor bestuursorganen zoals gemeentes, waterschappen of andere provincies, en maakt het mogelijk om een aantal bijdragen in één keer te verlenen. Dat scheelt zowel voor de provincie als voor het ontvangende bestuursorgaan in de administratielast. Het helpt om op een efficiëntere manier te werken.

Subsidiehoogte

Bij het verlenen van subsidies werken we met arrangementen. Er zijn drie soorten arrangementen, elk met een eigen ‘drempelbedrag’ voor de subsidie die wordt uitgekeerd. Samengevat stellen we meer eisen en verplichtingen aan de verantwoording naarmate het subsidiebedrag hoger is. Omgekeerd betekent dat ook: een laag bedrag kent een lage verantwoordingsplicht, maar wel met steekproefsgewijze controles.

Beleid bij misbruik en oneigenlijk gebruik

Ons subsidiebeleid gaat uit van vertrouwen in u als aanvrager. Zeker bij de lagere subsidiebedragen stellen wij minder eisen aan de verantwoording dan vroeger. We gaan er wel vanuit dat u zich aan de regels houdt. Zo geldt er een meldingsplicht: wanneer uw project wijzigt, moet u dit z.s.m. aan ons laten weten. Bijvoorbeeld als de begroting wijzigt, sommige activiteiten niet door gaan, of het project langer gaat duren. In die gevallen denken wij graag mee over een oplossing.

Steekproeven

We doen standaard steekproeven om te checken of u de regels volgt. Dit kan betekenen dat we komen kijken bij uw project. Komen we erachter dat er iets niet in orde is, of stelt u ons niet op de hoogte van eventuele wijzigingen in uw project, dan treedt de Beleidsregel Misbruik & Oneigenlijk gebruik in werking. Dit kan ertoe leiden dat we u korten op het subsidiebedrag of het zelfs helemaal terugvorderen.

Openbare registers

De provincie heeft een Openbaar Subsidie- en bijdrageregister. Hierin staan alle subsidies en bijdragen die door de provincie zijn verleend. Er komt ieder kwartaal een actuele versie beschikbaar. Ook is er jaarlijks een update van het register vastgestelde subsidies en bijdragen. Hierin staan niet alleen de subsidies en bijdragen die de provincie zelf heeft vastgesteld, maar ook subsidies en bijdragen die onder mandaat zijn vastgesteld. Sommige subsidieregelingen laat de provincie namelijk uitvoeren door mandaatinstellingen, vanwege hun specifieke expertise.

Subsidies en staatssteun

Voordat de provincie subsidie verleent, toetst zij of er geen sprake is van staatssteun. Staatssteun is namelijk niet toegestaan. Een overheidsinstantie zoals de provincie mag dus niet zomaar subsidie geven aan ondernemingen. Die ondernemingen kunnen daarmee namelijk een voordeel krijgen op andere ondernemingen. Daardoor ontstaat oneerlijke concurrentie. Om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden heeft de Europese Unie staatssteunregels opgesteld. Deze regels zijn vastgelegd in het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Hierin zijn ook verschillende uitzonderingen vastgelegd, waardoor het voor overheden in bepaalde gevallen wél mogelijk wordt om subsidie (financiële steun) te verlenen aan ondernemingen. Meer informatie over staatssteun is te vinden bij het Kenniscentrum Europa Decentraal. U vindt hier de criteria voor wanneer financiële steun is aan te merken als staatssteun, en uitleg over de mogelijke vrijstellingen voor staatssteun.