Samenvatting

Projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door startup MKB-ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Deze paragraaf (§3) en §2 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio' (SIR-regeling).

Formulier

Startup MKB-ondernemingen kunnen een subsidie ontvangen voor haalbaarheidsprojecten. Om te bepalen of een startup MKB-onderneming een zelfstandige onderneming of geen zelfstandige onderneming is hanteert de provincie de kaders uit de EU verordening (PbEU 2014, L 187). Indien de aanvrager aangemerkt wordt als geen zelfstandige onderneming, zullen de subsidievereisten getoetst worden op de verbonden- en of partner-ondernemingen. Indien de onderneming(en) op een hoger niveau – uitgaande van de EU verordening – omzet heeft of hebben gegeneerd in het voorgaande boekjaar, voldoet u niet aan de subsidievereisten. Voor de EU-toets verwijzen we u graag door naar deze link. De uitkomst van deze toetst moet ook ingediend worden om aanspraak te maken op deze subsidie.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

 • het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant of Zuidoost-Brabant;
 • de subsidieaanvrager is minder dan drie jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, blijkend uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • het project is gericht op het uitvoeren van één van de volgende haalbaarheidsprojecten:
  • het in kaart brengen van het klantprobleem van de earlyvangelist;of
  • het verkrijgen van financieel commitment van earlyvangelist ;of
  • het verkrijgen van een octrooi of patent
 • het haalbaarheidsproject is gericht op een van de volgende innovaties:
   • een innovatief product,
   • een innovatieve dienst; of
   • een innovatief productieproces;
 • de innovatieve producten, diensten of productieprocessen zijn gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s (zie bijlage 2 van de regeling):
  • energie en duurzaamheid;
  • gezondheid en zorg;
  • landbouw, water en voedsel;
  • veiligheid;
  • sleuteltechnologieën, of;
  • maatschappelijk verdienvermogen.
 • de subsidieaanvrager of een aan de subsidieaanvrager verbonden partij of partner/onderneming heeft nog geen omzet. 

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §3 van de Subsidieregeling Economie, kennis en talentontwikkeling. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2023 tot en met 1 oktober 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond per regio, vast op: a. € 148.217 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder a, voor de regio West-Brabant; b. € 114.808 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder a, voor de regio Midden-Brabant; c. € 153.641 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder a, voor de regio Noordoost-Brabant; d. € 127.003 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder b, voor de regio West-Brabant; e. € 98.669 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder b, voor de regio Midden-Brabant; f. € 131.847 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder b, voor de regio Noordoost-Brabant; g. € 156.968 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder b, voor de regio Zuidoost-Brabant; h. € 127.003 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder c, voor de regio West-Brabant; i. € 98.669 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder c, voor de regio Midden-Brabant; j. € 131.847 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder c, voor de regio Noordoost-Brabant; k. € 156.968 voor de periode, genoemd in artikel 3.9, onder c, voor de regio Zuidoost-Brabant.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 15.000 per project.

01-02-2023

01-10-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

13-02-2023