Samenvatting

Projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

Deze paragraaf (§2) en §3 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio' (SIR-regeling).

Formulier

MKB-ondernemingen kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Om te bepalen of een MKB-onderneming een zelfstandige onderneming of geen zelfstandige onderneming is hanteert de provincie de kaders uit de EU verordening (PbEU 2014, L 187). Indien de aanvrager aangemerkt wordt als geen zelfstandige onderneming, zullen de subsidievereisten getoetst worden op de onderneming(en) op een hoger niveau. Voor de EU-toets verwijzen we u graag door naar deze link. De uitkomst van deze toetst moet ook ingediend worden om aanspraak te maken op deze subsidie. Indien u in het verleden een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of een commanditaire vennootschap heeft ingebracht in de rechtspersoon waarmee u de aanvraag doet, neem dan contact op met het subsidieloket om de situatie nader te bespreken.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant of Zuidoost-Brabant;
 • de subsidieaanvrager is ten minste drie jaar als MKB-onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, blijkend uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • het project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen;
 • de innovatieve producten, diensten of productieprocessen zijn gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s (zie bijlage 2 van de regeling):
  • energie en duurzaamheid;
  • gezondheid en zorg;
  • landbouw, water en voedsel;
  • veiligheid;
  • sleuteltechnologieën, of;
  • maatschappelijk verdienvermogen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 van de Subsidieregeling Economie, kennis en talentontwikkeling. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor samenwerkingsverbanden op grond van artikel 2.2 van de Subsidieregeling Economie, kennis en talentontwikkeling heeft de regio Zuidoost-Brabant haar eigen subsidieregeling die wordt uitgevoerd door de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de website van MRE

 

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2023 tot en met 1 oktober 2023 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond per regio vast op: a. € 444.652 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder a, voor de regio West-Brabant; b. € 344.425 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder a, voor de regio Midden-Brabant; c. € 460.923 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder a, voor de regio Noordoost-Brabant; d. € 334.410 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder b, voor de regio West-Brabant; e. € 267.574 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder b, voor de regio Midden-Brabant; f. € 357.546 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder b, voor de regio Noordoost-Brabant; g. € 425.669 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder b, voor de regio Zuidoost-Brabant; h. € 334.410 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder c, voor de regio West-Brabant; i. € 267.574voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder c, voor de regio Midden-Brabant; j. € 357.546 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder c, voor de regio Noordoost-Brabant; k. € 425.669 voor de periode, genoemd in artikel 2.9, onder c, voor de regio Zuidoost-Brabant.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 45.000 per project.

01-02-2023

01-10-2023

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

14-03-2023