Samenvatting

Subsidie op grond van deze paragraaf kan worden aangevraagd door MKB-ondernemingen (die op het moment van indiening van de aanvraag ten minste drie jaar als MKB-onderneming zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) voor projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen. Van belang hierbij is dat in de aanvraag onder meer de onderstaande aspecten worden beschreven:

 • Een duidelijk onderbouwde en onderscheidende innovatie, zijnde "een technologisch nieuw product, nieuwe dienst of nieuw productieproces, of een wezenlijk nieuwe toepassing van een bestaand product, bestaande dienst of bestaand productieproces", en;
 • Een goed onderbouwd economisch perspectief.

Denkt u dat uw aanvraag past binnen deze subsidie? Dan verzoeken wij u uw aanvraag goed voor te bereiden en te zorgen dat de aanvraag bij indiening compleet is.  Gebruik bij voorkeur de beschikbare formats van een projectplan en van de bijbehorende begroting. Wij adviseren u om voorafgaand aan indiening van de aanvraag contact op te nemen met de voor u relevante regio. Zij kunnen u (kosteloos) van inhoudelijk advies voorzien op uw projectplan en aanvraag. Voor contactgegevens, ga naar: Contact.

Deze paragraaf (§2) en §3 staan in de publiciteit bekend onder de naam 'Stimulering van Innovatie in de Regio' (SIR-regeling).

Formulier

MKB-ondernemingen kunnen een subsidie ontvangen voor projecten die zorgen voor het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • Het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant of Zuidoost-Brabant;
 • De subsidieaanvrager is op het moment van indiening van de aanvraag ten minste drie jaar als MKB-onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, blijkend uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Het project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen;
 • De innovatieve producten, de innovatieve diensten of de innovatieve productieprocessen zijn gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s en de submissies (zie bijlage 2 van de regeling):
  • Klimaat en energie;
  • Circulaire economie;
  • Landbouw, water en voedsel;
  • Gezondheid en zorg;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Digitalisering, of;
  • Maatschappelijk verdienvermogen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 van de Subsidieregeling Economie, kennis en talentontwikkeling. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Indien u voor hetzelfde project subsidie kan aanvragen op grond van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio Eindhoven 2020 en de Beleidsregel Stimuleringsfonds Projectfinanciering, wordt een aanvraag voor de SIR voor hetzelfde project geweigerd.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij de voor u relevante regio:

West-Brabant

Rewin: r.vanoers@rewin.nl

https://www.rewin.nl/subsidie-voor-innovatieve-mkbers-en-startups/ 

Midden-Brabant

Midpoint: chantalpeters@midpointbrabant.nl

https://midpointbrabant.nl/diensten/financiering/

Noordoost Brabant

RNOB: subsidies@rnob.nl

https://www.rnob.nl/programmas/innovaties-en-bedrijvigheid#subsidie

Zuidoost Brabant

MRE: b.luijten@metropoolregioeindhoven.nl

https://metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/sir-2023

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF,  maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

U kunt een aanvraag indienen van 1 februari 2024 tot en met 1 oktober 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond per regio vast, zie artikel 2.10 in de subsidieregeling.

De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 45.000 per project.

01-02-2024

01-10-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

20-02-2024