In deze studie staan aanbevelingen voor de provincie en gemeenten om deze ontwikkeling te stimuleren. Opschaling van deze betekenisvolle initiatieven is namelijk een uitdaging, niet alleen vanwege een gebrek aan financiering, maar doordat:

  • kapitaal en ondersteuning zich met name richt op de beginfase en niet op de groeifase; 
  • publiek geld vastzit in programma’s, kokers, (top)sectoren; 
  • private financiers de risico’s te hoog vinden, en onvoldoende bekend zijn met de maatschappelijke impact van de ondernemingen; 
  • het (nog) onwennig is om naast economische resultaten ook sociale en ecologische resultaten te waarderen; 
  • de onduidelijke taakverdeling tussen publieke en private partijen een focus op gezamenlijk resultaat belemmert.

Programma Sociale Veerkracht

Naar aanleiding van dit onderzoek en ervaringen in de vorige fasen van het programma Sociale Veerkracht is besloten om in 2019 het Brabant Outcomes Fund te starten om sociale ondernemingen financieel te ondersteunen, zodat zij hun impact kunnen vergroten. De basis van deze financiële impuls is resultaatfinanciering, waarbij:

  • een maatschappelijk vraagstuk het uitgangspunt is; 
  • niet alleen financieel succes/besparing wordt gewaardeerd, maar juist ook maatschappelijke impact en duurzame resultaten;
  • alleen uitbetaald wordt op daadwerkelijk behaald resultaat; 
  • ingezet wordt op ontschotting en een betere samenwerking tussen publieke en private partijen.

Contact

Aanleiding BOF