De huidige, aan Arriva verleende, concessie West-Brabant is in december 2014 gestart. Deze concessie zou op 8 juli 2023 eindigen, maar is vanwege de coronapandemie met 2 jaar verlengd. De opvolgende concessie start op 6 juli 2025. De gunning van deze concessie is voorzien in december 2023.

Doelen van de aanbesteding

In december 2018 heeft de provincie in samenspraak met reizigers en deskundigen de visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ opgesteld. We willen toe naar de slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat, met een passend aanbod voor alle reizigers. Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een sterke economie en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

Als nadere uitwerking van de visie heeft de provincie samen met de Regio West-Brabant, gemeenten in West-Brabant en het Reizigersoverleg Brabant (ROB) het uitgangspuntendocument ‘Een vervolgstap in de transitie naar gedeelde mobiliteit in West-Brabant’ opgesteld.

De nieuwe concessie brengt deze transitie dichterbij en verbetert:

 • De toekomstvaste basis voor het systeem van gedeelde mobiliteit
 • Het drempelloos reizen
 • De leefbaarheid en duurzaamheid in het concessiegebied West-Brabant
 • De wendbaarheid van de concessie(houder)

Procedure en planning aanbesteding West-Brabant

 • 26 oktober – 7 december 2022: reactietermijn ontwerp-Programma van Eisen
 • 31 januari 2023: publicatie Programma van Eisen en Nota van Beantwoording
 • Maart 2023: vaststelling aanbestedingsdocumenten
 • April: start aanbestedingsprocedure
 • Juli 2023: sluitingsdatum indienen Eerste inschrijving
 • Oktober 2023: sluitingsdatum indienen definitieve inschrijving
 • December 2023: gunning van de concessie
 • 6 juli 2025: start van de concessie West Brabant

Reageren op het Programma van Eisen

Wilt u reageren op het ontwerp-Programma van Eisen 2025-2035? Dan kunt u uw reactie, onder vermelding van uw naam en (email)adres, sturen aan ovaanbesteding@brabant.nl.

In het Programma van Eisen (PvE) worden de ambities van de provincie vertaald naar concrete aanwijzingen voor de exploitant van het openbaar vervoer (de concessiehouder). Het PvE bevat de eisen waaraan het aanbod van de concessiehouder altijd moet voldoen, bijvoorbeeld waar en tot hoe laat een bus rijdt of over welke reisinformatie reizigers kunnen beschikken. Het PvE biedt garanties aan reizigers en andere belanghebbenden over het minimum kwaliteitsniveau van het openbaar vervoer.

Een ontwerpversie van het PvE wordt tussen 26 oktober en 7 december 2022 voor advies/reactie aan onder andere het Reizigersoverleg Brabant en gemeenten voorgelegd en ter informatie aan Provinciale Staten aangeboden. Ook kunnen reizigers, bedrijven, instellingen en belangenorganisaties op dat moment reageren op het ontwerp-PvE. Daarnaast organiseert de provincie, net zoals zij dat tijdens de voorbereiding van de aanbestedingsstrategie heeft gedaan, een marktconsultatie rond het ontwerp-PvE. De reacties en de marktconsultatie kunnen inzichten opleveren, die verwerkt kunnen worden in het definitieve Programma van Eisen. In de Nota van Beantwoording geeft de provincie aan waarom reacties wel of niet hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp-PvE.

Contact

Aanbesteding OV-concessie West-Brabant 2025-2035

Zie ook