De WoonZorgwijzer biedt inzicht in zorgdoelgroepen (denk aan dementerenden en met mensen met psychiatrische problemen) en het aantal mensen met beperkingen op een bepaald levensdomein (denk aan mobiliteit, een zinvolle daginvulling en administratie en financiën). Deze belangrijke inzichten gaan nog meer spreken als indien ze worden gecombineerd met informatie op andere terreinen, zoals het zorggebruik en het aanbod op het vlak van wonen en voorzieningen. Voor de provincie Noord-Brabant is dit aanleiding geweest het instrument uit te breiden met enkele aanvullende kaarten, omtrent:

  • De woningvoorraad: In de provinciale WoonZorgwijzer Noord-Brabant zijn kaarten opgenomen die inzicht bieden in de samenstelling van de woningvoorraad naar eigendomsverhouding, woningtype en mate van geschiktheid voor bewoning met mobiliteitsproblemen.
  • Intramuraal zorgaanbod: Een goede registratie van alle woonzorgvormen ontbreekt op provinciaal niveau, maar uit CBS-microdata is wel te herleiden waar clusters van inwoners wonen met een WLZ-indicatie. De spreiding van deze clusters biedt een eerste inzicht in het lokale zorgnetwerk.
  • Bewonerskenmerken: De sociaal economische status van de inwoners is van belang, mede vanwege de samenhang met de zelfredzaamheid. Deze wordt in beeld gebracht conform de indeling in sociale klassen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Naar de toekomst toe is het belangrijk te weten in welke mate de bevolking vergrijst, maar ook waar in de gemeente de vergrijzing zal optreden. Om deze reden zijn kaarten opgenomen waarbij de provinciale prognose is vertaald naar lagere schaalniveaus.

Bevorderen integraal gebruik en samenwerking

Met het opnemen van de extra kaarten, wil de provincie het integraal gebruik van de WoonZorgwijzer bevorderen. Verdere uitbreiding van de kaartenset op lokaal of regionaal niveau is mogelijk en vaak ook wenselijk. Dat kan door het opzetten van een zogenoemde plusvariant. De kosten hiervan voor lokale partners zijn relatief beperkt, omdat de provincie de provinciale data beschikbaar stelt. De ervaring leert dat het opzetten van een dergelijke plusvariant een enorme impuls kan geven aan de regionale (of gemeentelijke) samenwerking. De provincie vindt dat belangrijk, want de opgaven die voorliggen kunnen alleen in samenwerking met alle partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn worden gerealiseerd. Als gemeenten of regio’s de WoonZorgwijzer concreet willen gaan inzetten, is het mogelijk om extra (maatwerk) instructiebijeenkomsten of werkbijeenkomsten te organiseren.

Instructiewebinar terugkijken

Voor de introductie van de WoonZorgwijzer Noord-Brabant heeft de provincie, in samenwerking met Stichting In Fact en Platform31, 3 instructiewebinars georganiseerd. Heeft u deze gemist, dan kunt u een webinar terugkijken. Er is in ruim 1,5 uur ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Achtergronden van de WoonZorgwijzer.
  • Hoe gebruik je de WoonZorgwijzer en wat zijn de toepassingsmogelijkheden?
  • Aanvullende kaarten en plusvarianten.
  • Hoe de WoonZorgwijzer wordt gebruikt in regio Hart van Brabant

Ook kunt u de presentatie van de webinar bekijken.

Heeft u nog vragen? Stel ze aan:

Maaike van Bakel, MvBakel@brabant.nl (Provinciale applicatie)
Johan van Iersel, johan.van.iersel@infact.eu (WoonZorgwijzer)
Susan van Klaveren, susan.vanklaveren@platform31.nl (bijeenkomsten)
Martin van der Beek, mtbeek@objectvision.nl (plus varianten)
Ingrid de Gooijer, ingrid.de.gooijer@tilburg.nl (Hart van Brabant/ Tilburg)
Michiel Borgman, michiel.borgman@tilburg.nl (Hart van Brabant/ Tilburg)

Zie ook