1 Statendag 3 juli 2020

1.1 09.30 UUR BESLOTEN EXTRA VERGADERING PROVINCIALE STATEN 3 JULI 2020

2 VERGADERING PROVINCIALE STATEN 3 JULI 2020

Bijlagen

2.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

2.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

2.2.1 Vraag Provinciale Staten 3 juli 2020 over Biomassa ingediend door Statenfractie van de PVV

2.2.2 Actuele motie M116-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 `Anti-racisme`, ingediend door de Statenfracties van GroenLinks, CDA, SP, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP

2.3 BESPREEKSTUKKEN INCLUSIEF STEMMING

Bijlagen

2.3.1 Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 126 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 52 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 23/20 : Jaarstukken 2019 inclusief bijlagenbundel 8 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 23/20 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 37 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 23/20 : Overhevelingen 51 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4a Statenvoorstel 23/20 : Normenkader 63 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 4b Statenvoorstel 23/20 : Accountantsverslag en Controleverklaring 2 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 4c Statenvoorstel 23/20 : Boardletter 1,4 MB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 23/20 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 28,9 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 23/20 : Verantwoording onderzoeken en adviezen 2019 141 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 23/20 : Jaarverslag Zorgplicht Archieven 188 KB Ga naar het dossier
 12. Beantwoording technische vragen Statenfracties GroenLinks, PVV en CDA over de Provinciale Jaarstukken 2019 2 MB Ga naar het dossier
 13. Beantwoording aanvullende technische vragen 37 en 41 Statenfractie PVV over Jaarstukken 2019 80 KB Ga naar het dossier
 14. Beantwoording aanvullende technische vragen 40 Statenfractie PVV over Jaarstukken 2019 75 KB Ga naar het dossier
 15. Motie M118-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : Verbeteringsslag subsidieregister`, ingediend door de PVV (UNANIEM AANGENOMEN) 89 KB Ga naar het dossier
 16. Motie M119-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Proefdraaien rechtmatigheidsverantwoording`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 67 KB
 17. Motie M120-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Herverdeling gemeentefonds`, ingediend door de Lokaal Brabant en 50PLUS (AANGENOMEN) 122 KB Ga naar het dossier
 18. Motie M121-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 23/20 : `Stoppen met handhaven huisvesting statushouders`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 150 KB
 19. Vastgesteld besluit 23/20 Provinciale Jaarstukken 2019 250 KB Ga naar het dossier

2.3.2 Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 163 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 48/20 Bestuursrapportage I-2020 57 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/20 : Bestuursrapportage I-2020 3,3 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 48/20 : Investeringsschema 110 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 48/20 : Instellingsbesluit Reserve Organisatieontwikkeling 33 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 48/20 : 2e begrotingswijziging 2020 52 KB Ga naar het dossier
 7. Beantwoording technische vragen Statenfracties GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en PVV Noord-Brabant over de Bestuursrapportage I-2020 2 MB Ga naar het dossier
 8. Amendement A26-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `GOL-kostenstijging alleen financieren uit betrokken reserves`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 153 KB
 9. Motie M122-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorzorgsbeginsel beleid voor een betere luchtkwaliteit`, ingediend door de SP (VERWORPEN) 75 KB
 10. Motie M123-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Kringlooplandbouw`, ingediend door GroenLinks en PvdA (AANGEHOUDEN) 104 KB Ga naar het dossier
 11. Motie M124-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Niet-duurzame biomassa uit de duurzame cijfers`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 78 KB
 12. Motie M125-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Afrekenbare doelen voor uitvoeringsprogramma Eiwittransitie`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 105 KB Ga naar het dossier
 13. Motie M126-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Borging toezicht op afstand luchtwassers`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 107 KB Ga naar het dossier
 14. Motie M127-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Voorkom landbouwgif in de natuur`, ingediend door de Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 130 KB Ga naar het dossier
 15. Motie M128-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 48/20 : `Maak de vindbaarheid en beschikbaarheid van Statenstukken op orde`, ingediend door de Partij voor de Dieren, PVV en GroenLinks (AANGEHOUDEN) 168 KB Ga naar het dossier
 16. Vastgesteld besluit 48/20 Bestuursrapportage I-2020 233 KB Ga naar het dossier

2.3.3 Statenvoorstel 46/20 Conceptbegroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost zienswijze PS

2.3.4 Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/20 : Nota van beantwoording zienswijzen (Ulvenhoutse bos) 1,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/20 : Reactie van de Provinciale raad voor de leefomgeving (Brabant Advies) 207 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/20 : Advies over het milieueffectrapport van de Commissie m.e.r. 764 KB
 6. Motie M129-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Behalen doelen natuurherstel Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, SP en PvdA (VERWORPEN) 86 KB
 7. Motie M130-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen verslechtering beschermde status Ulvenhoutse Bos`, ingediend door de GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 78 KB
 8. Motie M131-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Geen onomkeerbare stappen tot kabinetsreactie commissie Hordijk`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 93 KB
 9. Motie M132-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 41/20 : `Handhaving bedrijven in werking zonder natuurvergunning`, ingediend door de ChristenUnie-SGP en GroenLinks (VERWORPEN) 102 KB
 10. Vastgesteld besluit 41/20 Inpassingsplan Ulvenhoutse Bos 267 KB

2.3.5 Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein -Lith)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein - Lith) 96 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein -Lith) 50 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 54/20 : Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas 13,1 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 54/20 : Plan-MER Meanderende Maas 33,1 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 54/20 : Samenvatting plan-Mer 6,2 MB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 54/20 : Nota van Zienswijzen Meanderende Maas 1,7 MB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 54/20 : Advies BrabantAdvies 215 KB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 54/20 : Advies Cie M.e.r. 696 KB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 54/20 : Integraal verkenningenrapport 37,1 MB
 10. Beantwoording technische vragen Statenfractie PvdA over Statenvoorstel 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein -Lith) 122 KB
 11. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over Statenvoorstel 54/20 Meanderende Maas 135 KB
 12. Amendement A27-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 54/20 : `Geen visserij meanderende Maas`, ingediend door de Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 108 KB
 13. Amendement A27a-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 54/20 : `Geen vissteigers aan meanderende Maas`, ingediend door de Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 109 KB
 14. Motie M133-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 54/20 : `Behoud uitzichten aan de Meanderende Maas`, ingediend door de PVV (VERWORPEN) 84 KB
 15. Motie M134-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 54/20 : `Geen Granuliet in Meanderende Maas`, ingediend door PvdA, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, PVV, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN) 110 KB
 16. Vastgesteld besluit 54/20 Interprovinciale Structuurvisie Meanderende Maas (Ravenstein -Lith) 280 KB

2.3.6 Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West)

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 110 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/20 : Aanvullende Passende Beoordeling en Notitie GOL Stikstofdepositieberekeningen realisatie- en gebruiksfase (d.d. 13 maart 2020) 2,8 MB
 4. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over financiering Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL 59 KB
 5. Beantwoording technische vragen Statenfractie GroenLinks over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat mbt stikstof 128 KB
 6. Vastgesteld besluit 47/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (Oost en West) 265 KB

2.3.7 Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 107 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 125 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 42/20 : Toelichting behorende bij de Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. 192 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 42/20 : Geconsolideerde teksten van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de toelichting, zoals die luiden nadat de Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant is vastgesteld (wijzigingen zijn aangegeven). 323 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 42/20 : Verslag inzake de werking van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017. 47 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 42/20 : Verslag inzake de werking van de Beleidsregel misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies Noord-Brabant 2017. 61 KB
 7. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 2 MB
 8. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over wijziging Algemene Subsidieverordening (ASV) M&O register en risicoanalyses 2 MB
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie PVV over Wijziging Algemene Subsidie Verordening ASV 457 KB
 10. Beantwoording technische vragen statenfractie Forum voor Democratie over Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 172 KB
 11. Beantwoording technische vragen statenfractie CDA over Statenvoorstel 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 133 KB
 12. Beantwoording aanvullende technische vragen Statenfractie PVV over Wijziging Algemene Subsidie Verordening ASV 6,5 MB
 13. Amendement A28-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Brabantnorm handhaven`, ingediend door Forum voor Democratie, PVV en CDA (INGETROKKEN) 128 KB
 14. Amendement A28a-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Brabantnorm handhaven`, ingediend door Forum voor Democratie, PVV en CDA, D66, SP en PvdA (AANGENOMEN) 136 KB
 15. Amendement A29-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Brabantnorm handhaven`, ingediend door SP, PvdA en D66 (INGETROKKEN) 137 KB
 16. Motie M135-2020 Provinciale Staten 3 juli 2020 Statenvoorstel 42/20 : `Evaluatie afschaffing Brabantnorm`, ingediend door VVD en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 107 KB
 17. Vastgesteld besluit 42/20 Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant 1,2 MB

2.3.8 Statenvoorstel 63/20 Eerste wijziging Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020

2.4 STEMMING

Bijlagen

2.4.1 Motie M100a-2020 Provinciale Staten 19 juni 2020 Statenvoorstel 31/20 : Inzet cultuurhistorische methodes bij verdrogingsaanpak, ingediend door de PVV

2.4.2 Statenvoorstel 61/20 Lijst ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten 3 juli 2020

2.4.3 Statenvoorstel 58/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 mei 2020

2.4.4 Statenvoorstel 60/20 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 mei 2020

3 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 3 juli 2020