Samenvatting

Wilt u een bedrijf starten dat een grote impact heeft op de omgeving of het milieu? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Formulier

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het omgevingsplan stellen regels aan de (milieu)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze besluiten als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen.

U moet een omgevingsvergunning milieu bij de provincie aanvragen als u een complex bedrijf heeft. Complexe bedrijven hebben een grote impact op de omgeving en het milieu. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Afvalbeheer in een ippc-installatie
 • basischemie
 • basismetaal
 • complexe minerale industrie
 • complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie
 • destructie of verwerken van kadavers of dierlijk afval in een ippc-installatie
 • grootschalig opwekken van energie (50 MW of meer)
 • grootschalig verwerken van mest (meer dan 25.000 m3 per jaar)
 • maken van cokes
 • raffinaderij
 • Seveso-inrichting
 • stortplaats of winningsafvalvoorziening
 • verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie
 • vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

Op het Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over complexe bedrijven.

Vinden bij uw bedrijf geen van de bovenstaande activiteiten plaats, dan vraagt u een vergunning aan bij de gemeente. Soms hoeft u alleen een melding te doen of hoeft u niets te doen. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft uw activiteit misschien gevolgen. Het in stand houden van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals begeleiding door een adviesbureau op het gebied van natuur.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen heeft voor de beschermde natuurgebieden, planten en dieren. Dat deel van de vergunningaanvraag gaat dan naar de provincie.

U vraagt een omgevingsvergunning milieu aan bij de provincie als:

 • u een complex bedrijf wilt starten
 • u werkprocessen binnen uw complexe bedrijf wilt veranderen

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij die provincie via het Omgevingsloket.

Voor vergunningaanvragen van complexe bedrijven geldt de uitgebreide procedure. Hierbij krijgen belanghebbenden de kans om te reageren op uw plannen. Daarnaast moet de provincie soms ook de gevolgen voor de omgeving verder onderzoeken. Het duurt gemiddeld een half jaar voordat er een definitief besluit is over uw vergunningaanvraag.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

 • een akoestisch rapport
 • een bodemonderzoeksrapport
 • een geurrapport
 • een energierapport
 • een luchtkwaliteitsonderzoek
 • een plattegrond en/of
 • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

IPPC tool

Gaat het om een IPPC-bedrijf en wilt u weten welke BBT (Best Beschikbare Technieken) van toepassing zijn?

Via onderstaande link vindt u de IPPC tool. Met de applicatie beoordeelt u per van toepassing zijnde BREF (BAT Reference documents) of de maatregelen uit die BREF op uw bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens geeft u aan hoe u invulling geeft aan de betreffende maatregel en of die invulling een wijziging is ten opzichte van de vigerende vergunning. De applicatie leidt u aan de hand van vragen stapsgewijs door de verschillende BREF's en de maatregelen uit de BREF's.

Link: IPPC Tool

De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling. De IPPC tool is ontwikkeld en wordt onderhouden door OD IJsselland en de ODRA.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan gebeurt er het volgende:

 • De provincie publiceert de aanvraag en de ontwerpvergunning.
 • Een ieder heeft daarna 6 weken de tijd om deze te bekijken. In deze periode kunnen zij schriftelijk of mondeling reageren bij de provincie.
 • Daarna publiceert de provincie de aanvraag en de definitieve vergunning.
 • Belanghebbenden hebben dan nog een keer 6 weken de tijd om deze te bekijken.
 • Bent u het niet eens met de vergunning? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. 
 • Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

25-04-2024