Samenvatting

Wilt u een bedrijf starten? Of wilt u de werking van uw bestaande bedrijf veranderen waardoor schade aan het milieu ontstaat, wat eerst niet het geval was? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen of een milieumelding doen.

Formulier

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stelt regels aan de (milieu-)gevolgen die bedrijven veroorzaken. U krijgt te maken met deze wet als u een bedrijf wilt starten of als u de werking van het bedrijf wilt veranderen. Bedrijven die grote schade aan het milieu veroorzaken hebben een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voldoende.

U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig als uw bedrijf veel energie verbruikt, luchtvervuiling of overlast door geluid of stank veroorzaakt.

Sommige bedrijven hoeven alleen een milieumelding bij de gemeente te doen. Dit geldt voor bedrijven die aanzienlijke schade aan het milieu toebrengen. Een klein aantal bedrijven veroorzaakt weinig of geen milieuschade. Dit soort bedrijven hoeft helemaal geen vergunning aan te vragen of melding te doen. Tot die laatste groep behoren bijvoorbeeld kantoren, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Als u een omgevingsvergunning voor het milieu aanvraagt, dan heeft deze misschien gevolgen voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. De provincie beoordeelt dan ook de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding.

Soms vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan die ook gevolgen voor de natuur heeft. Dan vraagt de gemeente bij de provincie een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het aspect natuur aan. Geeft de provincie deze verklaring niet af? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning milieu zijn de gemeente, de provincie en het Rijk verantwoordelijk. Als vuistregel kunt u aanhouden dat u bij de provincie voor de vergunning moet zijn in de volgende situaties:

  • Het gaat om RIE-bedrijven. RIE staat voor Richtlijn Industriële Emissies (voorheen IPPC). Dat zijn bijvoorbeeld chemische fabrieken, energiecentrales, afvalverwerkers, huisvuilverbrandingsinstallaties of grote metaalproducenten.
  • Het gaat om BRZO-bedrijven. BRZO staat voor Besluit risico’s zware ongevallen 2015. Dit zijn bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

De provincie kan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Hierin kunnen voorwaarden staan om de natuur te beschermen. Bijvoorbeeld maatregelen die u moet nemen om beschermde planten- of dierensoorten te beschermen.

U overlegt eventueel met de provincie waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de provincie via het Omgevingsloket online. In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen van beide.

Het besluit wordt binnen 8 weken na indiening van de aanvraag gepubliceerd. De provincie kan deze termijn met 6 weken verlengen. Dit hoort u binnen 8 weken na de aanvraag. Neemt de provincie een besluit na deze termijn? Dan krijgt u automatisch de aangevraagde vergunning.

Bij een vergunning voor gebiedsbescherming of soortenbescherming, of bepaalde (meer complexe) gevallen is de beslistermijn is 6 maanden. Ook dan kan de provincie de termijn met 6 weken verlengen binnen de eerste 8 weken na de aanvraag. Als de provincie een besluit neemt na deze termijn, dan krijgt u in dit geval niet automatisch de aangevraagde vergunning. Binnen de termijn van 6 maanden legt de provincie een ontwerpbesluit 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden 6 weken ter inzage gelegd.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Doe dan de vergunningcheck op Omgevingsloket online.

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is. U levert onder andere in:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een luchtkwaliteitsonderzoek
  • een plattegrond en/of
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

IPPC tool

Gaat het om een IPPC-bedrijf en wilt u weten welke BBT (Best Beschikbare Technieken) van toepassing zijn?

Via onderstaande link vindt u de IPPC tool. Met de applicatie beoordeelt u per van toepassing zijnde BREF (BAT Reference documents) of de maatregelen uit die BREF op uw bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens geeft u aan hoe u invulling geeft aan de betreffende maatregel en of die invulling een wijziging is ten opzichte van de vigerende vergunning. De applicatie leidt u aan de hand van vragen stapsgewijs door de verschillende BREF's en de maatregelen uit de BREF's.

Link: IPPC Tool

De ingevulde tool voegt u als bijlage bij de vergunningaanvraag toe. Het gebruik van de tool is niet verplicht, maar biedt veel voordelen en versnelt de beoordeling. De IPPC tool is ontwikkeld en wordt onderhouden door OD IJsselland en de ODRA.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen bij de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gaat het om een vergunning met een beslistermijn van 6 maanden? Dan kunnen degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog een mogelijkheid voor hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

02-06-2023