Samenvatting

Projecten die zich richten op het uitvoeren van Natura 2000- maatregelen en het inrichten van nieuwe natuur op de voor Natura 2000 benodigde percelen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.

Formulier

Ondernemingen, overheidsinstellingen, particulieren en samenwerkingsverbanden hiervan kunnen voor het uitvoeren van Natura 2000-maatregelen of  het inrichten van nieuwe natuur op de voor Natura 2000 benodigde percelen, een subsidie ontvangen. 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • de activiteiten komen ten goede aan Natura 2000-gebieden in de provincie  Noord-Brabant
 • de aanvrager heeft:
  • zeggenschap over de grond waarop de activiteiten plaatsvinden middels eigendom of erfpacht;
  • toestemming van de eigenaar of erfpachter van de grond waarop de activiteiten plaatsvinden
 • activiteiten zijn opgenomen in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde, of in ontwerp vastgestelde:
  • gebiedsanalyses;
  • Natura 2000-beheerplannen;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §2 van de Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant. 

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. 

U kunt een aanvraag indienen van 4 januari 2024 tot en met 17 december  2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 1.500.000.

04-01-2024

17-12-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

04-01-2024