Samenvatting

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij dat besluit? Of heeft een andere organisatie namens de provincie een besluit genomen waar u het niet mee eens bent? Dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. 

Formulier

Waartegen kan ik bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit. 

 Let op: Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de belastingsamenwerking gaat u naar de website van belastingsamenwerking: https://www.bwbrabant.nl/bezwaar. 

 Hoe kan ik een bezwaar indienen? 

 U kunt uw bezwaar op verschillende manieren indienen: 

Digitaal 

U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Schriftelijk 

U kunt uw bezwaar per post (ter attentie van HAC, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch) of per e-mail indienen. 

Wat moet ik vermelden in mijn bezwaarschrift? 

In het bezwaarschrift zet u: 

  • uw naam en adres; 
  • de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; 
  • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit; 
  • de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening; 

Binnen welke termijn moet ik bezwaar maken? 

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begint te lopen op de dag na verzending van het besluit. Als het niet lukt om op tijd de motivering in te dienen, kunt u alvast een bezwaarschrift zonder motivering indienen. Dit heet een pro-forma bezwaarschrift. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de motivering aan te vullen. 

Maakt u bezwaar namens iemand anders?

Wanneer u namens iemand anders bezwaar maakt, dan moet u een schriftelijke machtiging bijvoegen van degene namens wie u het bezwaarschrift indient. Bezwaarschriften namens een rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting, moeten zijn ondertekend door de personen die volgens de statuten daartoe bevoegd zijn. Vaak zijn dit twee bestuurders gezamenlijk. Raadpleeg de statuten van uw rechtspersoon om te zien wie moeten ondertekenen. 

Wilt u meer weten over de behandeling van een bezwaarschrift? 

 Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en het bezwaarschrift compleet is, nemen we het bezwaar in behandeling. Op dat moment ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van de procedure. Deze informatie kunt u ook hier vinden; brochure.

17-04-2024