Samenvatting

De subsidieregeling Levendig Brabant (onderdeel Stimulans voor Bewegen) is er voor initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. 

 

Formulier

Met Stimulans voor Bewegen staan initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm centraal. Juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Meer bewegen zorgt namelijk ook voor sociale ontmoetingen. Het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en aan de zelfredzaamheid van ouderen. Meer bewegen verlaagt ook het ziekteverzuim onder werknemers én verhoogt hun werktevredenheid en productiviteit. De wens om meer Brabanders te laten voldoen aan de beweegnorm sluit aan bij het provinciaal Beleidskader Gezondheid dat gericht is op het bereiken van drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.

 

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant en is erop gericht meer inwoners van Brabant te laten voldoen aan de beweegnorm en hen ook tijdens en na afloop van de projectperiode daadwerkelijk structureel te laten bewegen;
  • het project betreft een voor de aanvrager nieuwe activiteit, in ieder geval blijkend uit:
    1. een omschrijving van de huidige activiteiten van de aanvrager;
    2. een toelichting waaruit blijkt dat het om een nieuwe activiteit gaat;
  • het project is toekomstbestendig, blijkend uit een omschrijving van de wijze waarop aanvrager inzet op het doel om inwoners van Brabant ook na afloop van de projectperiode structureel meer te laten bewegen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 2.6 van de Subsidieregeling Levendig Brabant  Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Stimulans voor bewegen vormt samen met de Pilots Levendig Brabant de regeling ‘Levendig Brabant’. Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/levendig. Voor vragen omtrent de aanvraag van de subsidie kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (onderneming die door een natuurlijke personen wordt gedreven, eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 15 november 2023 tot en met 17 januari 2024 of totdat het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 700.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per project.

15-11-2023

17-01-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. 

20-02-2024