Samenvatting

De subsidieregeling Levendig Brabant (onderdeel Pilots Levendig Brabant) is er voor toekomstbestendige initiatieven die werken aan onze maatschappelijke opgaven door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. 

Formulier

Privaatrechtelijke rechtspersonen en ondernemingen gedreven door een natuurlijk persoon kunnen voor initiatieven die zorgen voor het leggen van de verbinding tussen twee of meer sectoren Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd een subsidie ontvangen.  

Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden.

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

 • het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
 • het project legt de verbinding tussen twee of meer van de sectoren Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrije Tijd, blijkend uit de inhoud en de activiteiten van het project zoals verwoord in het projectplan;
 • het project is gericht op een of meer van de volgende maatschappelijke opgaven van de provincie Noord-Brabant:
  • een gezonde en veilige leefomgeving met waarborg voor de omgevingskwaliteit;
  • energie- en grondstoffentransitie en een klimaatproof Brabant;
  • duurzame verstedelijking of een vitaal platteland;
  • mobiliteit;
  • duurzame en concurrerende economie;
  • brede welvaart, of
  • gezondheid

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in §1.6 van de Subsidieregeling Levendig Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing

De Pilots Levendig Brabant vormen samen met Stimulans voor Bewegen de regeling ‘Levendig Brabant’. Meer informatie vindt u op www.brabant.nl/levendig. Voor vragen omtrent de aanvraag van de subsidie kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen. 

 

 

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (onderneming die door een natuurlijke personen wordt gedreven, eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

U kunt een aanvraag indienen van 15 november 2023 tot en met 17 januari 2024 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 700.000.

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per project.

15-11-2023

17-01-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

22-02-2024