Samenvatting

Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van de provincie voor extra ambtelijke capaciteit om woningbouwplannen versneld uitvoeringsgereed te maken.

Formulier

Gemeenten kunnen een bijdrage ontvangen voor extra ambtelijke capaciteit om woningbouwplannen in hun gemeente(n) sneller uitvoeringsgereed te krijgen.

Enkele belangrijke vereisten voor bijdrageverlening zijn:

 • de activiteiten zijn gericht op versnelling van de voorfase van woningbouw in de provincie Noord-Brabant;

 • de activiteiten hebben betrekking op woningbouwprojecten die onderdeel uitmaken van de regionale woningbouwopgave;
 • de activiteiten betreffen de inzet van extra capaciteit, die gericht is op het bieden van ondersteuning en expertise ten behoeve van:

  • 1°. het proces van vergunningverlening;
  • 2°. het concreet uitwerken van woningbouwprojecten of herstructureringsprojecten;
  • 3°. het sluiten van anterieure overeenkomsten met marktpartijen; of
  • 4°. het opstellen van een bestemmingsplan en het doorlopen van de bijbehorende procedure.
 • de werving of inzet van extra capaciteit kan starten binnen drie maanden na verlening van de bijdrage.

Overige voorwaarden voor de bijdrage kunt u vinden in de Bijdrageregeling stimulering woningbouw Noord-Brabant. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing. 

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

 

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

U kunt een aanvraag indienen van 17 augustus 2023 tot en met 30 mei 2024.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 5.954.301.

Elke gemeente kan aanspraak maken op een deel van het totale budget, zie hiervoor bijlage 1 behorende bij deze regeling. 

De hoogte van de bijdrage betreft 100% van de subsidiabele kosten tot het maximale bedrag per gemeente, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

17-08-2023

30-05-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

11-04-2024