Samenvatting

Een bijdrage kan worden verstrekt voor het uitvoeren van woondeals door middel van:

 1. het op regionaal niveau actualiseren en uitvoeren van de woondeal;
 2. het monitoren van de voortgang van de woningbouwafspraken in de woondeals;
 3. het in kaart brengen van kansen en knelpunten op locatieniveau met betrekking tot woningbouwplannen;
 4. het onderzoek doen naar behoefte aan en geschikte locaties voor bepaalde type woningen waarover afspraken zijn gemaakt.

Formulier

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 1. een gemeente namens de gemeenten die samenwerken binnen de woondealregio ten behoeve van de activiteiten in die regio;
 2. een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van de activiteiten in een woondealregio.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 1. de activiteiten zijn gericht op het uitvoeren van woondeals door middel van één of meer van de activiteiten, genoemd in artikel 3.5 van de bijdrageregeling ‘stimulering woningbouw Noord-Brabant 2023’;
 2. de activiteiten zijn er op gericht te worden uitgevoerd binnen de eerste tranche dan wel binnen de tweede tranche;
 3. de activiteiten kunnen starten binnen drie maanden na verlening van de bijdrage, blijkend uit een realistische planning;
 4. indien de aanvrager een gemeente is, overlegt deze een samenwerkingsverklaring dat de aanvrager namens de overige in een woondealregio samenwerkende gemeentes aanvraagt;
 5. aan de aanvraag ligt een activiteitenplan ten grondslag waarin in ieder geval is opgenomen:
  1. een sluitende begroting;
  2. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in artikel 3.5 van de bijdrageregeling ‘stimulering woningbouw Noord-Brabant 2023’.

Overige voorwaarden voor de bijdrage kunt u vinden in §3 van de Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen van 11 april 2024 tot en met 30 mei 2025.

Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 3.7, eerste lid, vast op € 226.489 verdeeld als volgt: €26.489 voor activiteiten in de regio Noordoost-Brabant; €100.000 voor activiteiten in de Stedelijke regio Breda Tilburg; €100.000 voor activiteiten in de regio Zuidoost-Brabant. Gedeputeerde Staten stellen het bijdrageplafond voor de periode, genoemd in artikel 3.6, tweede lid, vast op € 367.677 verdeeld als volgt: €100.000 voor activiteiten in de regio Noordoost-Brabant; €100.000 voor activiteiten in de Stedelijke regio Breda Tilburg; €100.000 voor activiteiten in de regio Zuidoost-Brabant; € 67.677 voor activiteiten in de regio West-Brabant-West.

Zie artikel 3.10 van de subsidieregeling voor de maximale hoogte van de bijdrage.

11-04-2024

30-05-2025

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

12-04-2024