Samenvatting

De activiteiten zijn gericht op de regionale afstemming tussen de gemeenten over de opgave wonen en zorg, door middel van een of meer van de volgende activiteiten:

 1. het opstellen van een regionale woonzorganalyse voor de verschillende aandachtsgroepen;
 2. het vanuit een regionale woonzorganalyse toewerken naar een regionale woonzorgvisie;
 3. het uitwerken van de regionale woonzorganalyse in nadere regionale of subregionale regels.

 

Formulier

Een bijdrage op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door:

 1. een gemeente namens de gemeenten die samenwerken ten behoeve van activiteiten binnen een woondealregio;
 2. een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van activiteiten binnen een woondealregio.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 1. de activiteiten zijn gericht op het regionaal of subregionaal afstemmen over de opgave wonen en zorg, door middel van een of meer van de activiteiten, genoemd in artikel 2.5 van de bijdrageregeling ‘stimulering woningbouw Noord-Brabant 2023’;
 2. het project kan binnen drie maanden starten, blijkend uit een realistische planning;
 3. indien de aanvrager een gemeente is, overlegt deze een samenwerkingsverklaring, waaruit blijkt dat de aanvrager namens de overige in de woondealregio samenwerkende gemeenten de bijdrage aanvraagt;
 4. de aanvrager overlegt een activiteitenplan waarin in ieder geval is opgenomen:
  1. een overzicht van de in te zetten expertise;
  2. de geschatte kosten;
  3. de geschatte tijdsinzet;
  4. het verwachte resultaat;
  5. op welke wijze wordt voldaan aan de vereisten in artikel 3.5 van de bijdrageregeling ‘stimulering woningbouw Noord-Brabant 2023’.

Overige voorwaarden voor de bijdrage kunt u vinden in §2 van de Bijdrageregeling Stimulering woningbouw 2023. Naast de regels van de Bijdrageregeling zijn ook de regels van de Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant van toepassing.

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met eHerkenning zet u een digitale handtekening. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig met de specifieke machtiging: ondertekenen subsidieaanvragen provincie Noord-Brabant.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag indienen van 11 april 2024 tot en met 30 mei 2024.

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode 11 april 2024 t/m 30 mei 2024 is €62.500 voor regio Noordoost-Brabant; €62.500 voor Stedelijke regio Breda-Tilburg; €62.500 voor regio West-Brabant-West; €62.500 voor regio Zuidoost-Brabant.

De hoogte van de bijdrage betreft 100% van de kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage tot een maximum van € 125.000 per (woondeal)regio.

11-04-2024

30-05-2024

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

11-04-2024