Beleidskader Mobiliteit


Ons mobiliteitssysteem loopt op allerlei wijzen tegen zijn grenzen aan en de wereld van mobiliteit verandert in hoog tempo. Het mobiliteitssysteem van de toekomst vraagt daarom om een omslag in denken en handelen. Een goede bereikbaarheid is en blijft immers cruciaal voor het functioneren van onze maatschappij en economie.

Downloads

Omdat we samen meer bereiken dan alleen zet de provincie Noord-Brabant in het Beleidskader Mobiliteit: koers 2030 (pdf, 11 MB) een koers uit om samen met haar partners Brabant klaar te maken voor het mobiliteitssysteem van de toekomst. Dat is nodig om de transitie naar een veilig, samenhangend, robuust en betrouwbaar, voor iedereen toegankelijk en schoon, stil en gezond mobiliteitssysteem te versnellen. Het Beleidskader Mobiliteit biedt houvast bij het maken van keuzes om maximale toegevoegde waarde te bieden voor Brabant.

Aanleiding

Alle provinciale beleidskaders over mobiliteit en infrastructuur zijn in één integraal en kaderstellend Beleidskader Mobiliteit samengevoegd. Zo geeft het Beleidskader Mobiliteit uitwerking aan het strategisch kader van de Brabantse Omgevingsvisie 2030: de Kwaliteit van Brabant (pdf, 44 MB) en verbindt deze met het bestaande beleid zoals de visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk (pdf, 5 MB), de nota Kwaliteit Onderhoud Provinciale Infrastructuur en het Brabants Verkeersveiligheidsplan (pdf, 1.3 MB).

Regionale mobiliteitsagenda’s en -programma’s

De ambities uit het Beleidskader Mobiliteit zijn Brabant-breed, maar elke regio heeft zijn eigen karakteristiek en mobiliteitsopgaven. Daarom werken we met de vier Brabantse regio’s aan de ontwikkeling van regionale mobiliteitsagenda’s. Daarin staan die opgaven die er voor provincie én regio toe doen en waaraan we de komende jaren op een slimme en innovatieve manier gaan werken. Deze opgaven hanteren we als vertrekpunt bij het maken van keuzes in de jaarlijks vast te stellen adaptieve regionale mobiliteitsprogramma’s.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.