Deze video gaat over Simulatie N264

Daarnaast heeft het project als doelstelling de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit langs het tracé te verbeteren. Invulling aan deze doelstellingen wordt gegeven door het implementeren van Smart-Mobility oplossingen en het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities van de provincie.

Maatregelen

  • Ombouwen rotonde Wilhelminastraat tot een kruispunt met een intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI).
  • Ombouwen rotonde Karrevracht tot een kruispunt met i-VRI.
  • Ombouwen rotonde Velmolenweg (incl. Vijverlaan) tot een kruispunt met i-VRI.
  • Vervangen asfalt op de tussenliggende wegvakken door geluid reducerend asfalt.
  • Vervangen asfalt tussen rotonde Industrielaan en rotonde Oudedijk door geluid reducerend asfalt.
  • Renovatie van de tunnel Nieuwstraat en inrichting tot fietsstraat.

Visualisaties en presentaties van het Voorlopig Ontwerp kunt u bekijken onderaan deze pagina bij “Documenten en bestanden”.

Aanbesteding

Sinds afgelopen zomer is Witteveen+Bos in opdracht van de provincie gestart met de contract voorbereiding van het deelproject N264.33 Uden. Voor dit project is afgesproken om het contract aan te besteden op basis van Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contracten (UAV-GC). In de uitvraag worden functionele eisen gesteld, op basis waarvan de opdrachtnemer de ruimte krijgt om het ontwerp en de realisatie zelf te optimaliseren en innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. Zo wordt er naast de prijs ook een plan van aanpak gevraagd waarin beschreven staat hoe de opdrachtnemer specifiek risico’s gaat beheersen. Maar ook worden opdrachtnemers uitgedaagd om CO2 uitstoot te minimaliseren en te innoveren op het gebied van duurzaamheid. De komende maanden wordt de exacte invulling van de criteria nader bepaald waarna het contract op de markt wordt gezet.

Planning

Werkzaamheden Periode
Opstelling contractstukken aanbesteding 4e kwartaal 2021 / 1e kwartaal 2022
Start aanbestedingsprocedure 1e kwartaal 2022
Gunning contract 3e kwartaal 2022
Uitwerking en detaillering ontwerp door gecontracteerde aannemer 4e kwartaal 2022
Start werkzaamheden gecontracteerde aannemer 1e kwartaal 2023
(vooraf vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals verleggen van kabels en leidingen)
Werkzaamheden buiten gereed 4e kwartaal 2023 / 1e kwartaal 2024

Digitale informatiebijeenkomst

Op donderdag 17 maart heeft er een digitale informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de ombouw van de drie rotondes op de N264 bij Uden en de verbetering van het asfalt tussen de A50 en rotonde Oudedijk. Tijdens deze informatieavond informeerden wij over de stand van zaken van het project, hebben wij de ontwerpen en plannen nader toegelicht en een doorkijk naar de planning van de realisatie getoond. Het verslag, de presentatie en het referentie ontwerp vindt u bij documenten en bestanden. 

Vragen?

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Sander Kwakkernaat via onderstaande contactgegevens.

Contact

N264 Uden

A.M. (Sander) Kwakkernaat
Omgevingsmanager N264 Uden

Zie ook