De emissies (uitstoot) van uiteenlopende bronnen, zoals industrie, wegverkeer en intensieve veehouderij, hebben allemaal invloed op de luchtkwaliteit. Studies tonen aan dat de belangrijkste gezondheidseffecten door luchtvervuiling te wijten zijn aan fijnstof en in mindere mate aan ozon. Inademing van fijnstof veroorzaakt irritatie of schade aan het longweefsel en hart- en vaatstelsel. Voor meer informatie zie:

Fijnstof

Fijnstof is een vorm van luchtverontreiniging die een negatief effect kan hebben op de gezondheid van de mens. Kortstondige blootstelling aan hoge concentraties kan de gezondheid schaden, terwijl langdurige blootstelling aan lage concentraties kan leiden tot chronische bronchitis en infecties, aderverkalking en vervroegde sterfte.

Stikstofdioxide

Ook stikstofdioxide (NO2) is een belangrijke component van luchtverontreiniging, maar tot nu toe zijn er nog geen effecten bekend van stikstofdioxide op de gezondheid. In Nederland wordt stikstofdioxide vooral geproduceerd door autoverkeer. Het gas is daarom een belangrijke indicator voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Ammoniak

Ammoniak draagt bij aan verzuring van voornamelijk natuurgebieden. De landbouw draagt voor meer dan 90 procent bij aan de emissie van ammoniak in Nederland. De belangrijkste bronnen zijn veestallen, toediening van dierlijke en kunstmest, beweiding en mestopslag. De uitstoot van ammoniak heeft invloed op verzuring-gevoelige natuurgebieden.