Smog


Mens en natuur brengen verontreinigende stoffen in de lucht. Er is sprake van smog als deze stoffen zich ophopen in de atmosfeer. Bij matige en ernstige smog heeft de provincie de wettelijke taak om u te informeren.

Deze taak is uitbesteed aan het RIVM. Het RIVM beheert ook het landelijk meetnet luchtkwaliteit, waarmee voortdurend de mate van smog in Nederland gemeten wordt.

Nieuwsbericht smog

Als er kans is op smog door ozon of er komt een einde aan een periode van smog door ozon, dan geeft het RIVM hier een nieuwsbericht over uit. Ernstige smog komt in Nederland gelukkig nog maar weinig voor. Actuele meetwaarden en een smogverwachting vindt u op de NOS-teletekstpagina 711 van het RIVM.

Smog

De term smog is een samentrekking van het Engelse smoke en fog. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd de term gebruikt voor ernstige vervuiling door zwaveldioxide en fijn stof. Tegenwoordig is sprake van smog als de lucht sterk verontreinigd is door ozon, fijn stof, zwaveldioxide of stikstofdioxide of een combinatie van deze stoffen. Voor vragen over smog, de smogregeling of het provinciaal draaiboek neemt u contact op met team Metingen & onderzoek van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Voor actuele meetgegevens luchtkwaliteit zie ook: Meetstations luchtkwaliteit


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.