Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)

Ondernemers die willen stoppen met het bedrijf of een bedrijfslocatie, kunnen met de Lbv-plus een ruimhartige subsidie aanvragen. Agrarische bedrijven die landelijk de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden en hiermee vallen onder de aanpak piekbelasting, kunnen deze subsidie aanvragen. Dit kunnen bedrijven zijn in de melkveehouderij, pluimveehouderij (kippen en kalkoenen), varkenshouderij of vleeskalverhouderij. Met de AERIUS Check kunt u kijken of uw bedrijf in aanmerking komt voor de regeling. De Lbv-plus staat open van 3 juli 2023 tot en met 20 december 2024.

Meer informatie over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus)

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

De Lbv is gesloten op 1 december 2023. Heeft u de subsidie aangevraagd? Op Mijn RVO bekijkt en beheert u uw aanvraag. > ‘Mijn RVO’ 

Stappen na aanvraag

RVO beoordeelt uw aanvraag zo snel mogelijk. U krijgt de beslissing binnen 16 weken na uw aanvraag.

De stappen na aanvraag 

Beëindigen: nieuwe regeling kleinere sectoren

De minister werkt aan een nieuwe beëindigingsregeling voor veehouders met dieren die buiten de Lbv en Lbv-plus vallen. Ook zij kunnen dan met steun van de overheid hun bedrijf stoppen. Voor deze ‘Lbv voor kleinere sectoren’ is nog toestemming nodig van de Europese Commissie.

Extensiveren

Melkveehouders in de buurt van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied kunnen in samenwerkingsverband een subsidie aanvragen voor extensivering. Deze subsidie is van 1 tot en met 31 mei 2024 aan te vragen. Meer informatie: Subsidieregeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden (rvo.nl).

Verplaatsen

Er komt een verplaatsingsregeling voor veehouderijen met piekbelasting. Deze bedrijven kunnen subsidie krijgen voor vrijwillige verplaatsing binnen Nederland of naar een ander land in de Europese Unie. De subsidie is ook voor onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing. In het voorjaar volgt meer informatie over de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (LVVP).

Innoveren

De minister wil eerst meer zekerheid hebben of agrarisch ondernemers een natuurvergunning kunnen krijgen voor innovatieve stalsystemen en technieken. Daarvoor moet bewezen zijn dat deze stalsystemen minder stikstof uitstoten. Daarna komt er misschien subsidie voor.

Omschakelen

Veehouders met plannen voor verduurzaming kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Daar kunnen zij een lening van maximaal € 400.000 krijgen tegen soepele voorwaarden. Hun investeringen moeten minimaal 5 van de 8 duurzaamheidsdoelen ondersteunen.

Ondernemingsplan

Agrarisch ondernemers die willen doorgaan met hun bedrijf, krijgen later dit jaar de mogelijkheid om met een ondernemingsplan te komen. Daarin presenteert een ondernemer zelf ideeën voor een nieuw toekomstperspectief. In het plan staan onder andere maatregelen voor minder stikstofuitstoot. Maar ook andere maatregelen om aan natuur-, water- en klimaatdoelen bij te dragen. De mogelijkheid van een ondernemingsplan wordt eerst getest in 2 pilots in Gelderland en Limburg. 

Keuzehulp veehouders

Welke maatregelen zijn nodig voor uw bedrijf om de uitstoot van stikstof te verminderen? Bijvoorbeeld extensiveren, aanpassen, verplaatsen, geen vee meer of stoppen als ondernemer? Elke situatie is anders. En iedere keuze brengt gevolgen voor de toekomst met zich mee. De keuzehulp voor veehouders biedt per keuzerichting overzicht van de beschikbare Brabantse (subsidie)regelingen en ondersteuningsmaatregelen.

Naar keuzehulp veehouders

Contact

Over de regelingen

Contactpunt Aanpak Piekbelasting Noord-Brabant