Brabantse aanpak piekbelasting


In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de Brabantse aanpak piekbelasting ontwikkeld. Provincie Noord-Brabant benut hiermee de al bestaande kennis en ervaring van de zaakbegeleiders en van de (overheid)organisaties die actief zijn in de gebieden.

De provincie Noord-Brabant wil ondernemers die in aanmerking komen voor een van de landelijke beëindigingsregelingen voor veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus) optimaal ondersteunen in hun keuze- en realisatieproces. Zij heeft daarom met het Rijk afgesproken zelf de regie op de uitvoering te organiseren via de Brabantse aanpak piekbelasting. In Brabant hebben we daarvoor een eigen uitvoeringsteam met zaakbegeleiders die kennis hebben van de (lokale) vraagstukken.

Gebiedsteams

Wij vinden het belangrijk dat een ondernemer zijn toekomstperspectief met zijn/haar gezin op díe plek, in relatie brengt tot de omgeving. Zoals het mee kunnen wegen van relevante gebiedsinformatie, de inzet van noodzakelijke instrumenten en het inschakelen van de benodigde stakeholders. In onze ogen werkt dat het beste als in een bepaald gebied een vaste groep van zaakbegeleiders actief is die aan een sterk netwerk bouwen.

We hebben de gemeenten in de provincie Brabant in drie werkgebieden verdeeld. Elk gebied heeft een gebiedscoördinerend zaakbegeleider die leiding geeft aan zijn gebiedsteam. Zij zetten zich proactief in voor een goede afstemming en samenwerking in het gebied met gemeenten en andere gebiedspartijen. Zaakbegeleiders en externe partijen kunnen bij hen terecht met vragen. In ieder gebiedsteam is een vaste groep van zaakbegeleiders actief die de gesprekken met ondernemers voert en werkt een ondersteunend zaakbegeleider mee.

Tandem met Ondersteuningsnetwerk

Het werk van het Ondersteuningsnetwerk komt op delen overeen met dat van de zaakbegeleiders. Ook zij helpen ondernemers bij het uitwerken van nieuwe ontwikkelperspectieven en faciliteert gesprekken hierover met relevante partijen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we in deze aanpak nauw met het Ondersteuningsnetwerk optrekken. Ondernemers die binnen de doelgroep van de Lbv en Lbv-plus regelingen vallen, worden ondersteund door een zaakbegeleider. Ondernemers die buiten de doelgroep vallen, kunnen altijd bij het Ondersteuningsnetwerk.

Daarnaast heeft het team ondersteuningsnetwerk inmiddels een belangrijk netwerk opgebouwd in Noord-Brabant als het gaat om het verder brengen van ondernemersvraagstukken. Hier blijven zij zich de komende tijd op inzetten. We haken bij hen aan voor het benutten van deze netwerken.

Inhaken op lopende structuren of samenwerkingen

Er zijn verschillende samenwerkingsstructuren actief waar landbouwperspectief onderwerp van gesprek is. Zoals VABIMPULS, de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA) en periodieke casusoverleggen op het gebied van Ruimtelijke ordening tussen gemeenten en provincie. Graag maken wij zo veel als mogelijk gebruik van deze kanalen om vraagstukken van ondernemers neer te leggen. Via de tandem gebiedscoördinerend zaakbegeleider - Ondersteuningsnetwerk wordt hier het initiatief toe genomen.


Bestanden

Vragen?

Wij helpen u tijdens kantooruren graag verder.

NPO Radio 1: Aanpak piekbelasting

Martien van Bavel (manager ondersteuningsnetwerk provincie Noord-Brabant) sprak 19 juli 2023 in de radiotalkshow Spraakmakers op NPO Radio 1 over de (Brabantse) aanpak piekbelasting.