Informatie over eerder ingediende subsidieaanvraag


U heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Hier leest u wat u kunt verwachten.

Behandeling subsidieaanvraag

Als u via het digitale aanvraagformulier uw subsidieaanvraag bij ons heeft ingediend, krijgt u altijd een ontvangstbevestiging. We toetsen eerst of de aanvraag volledig is en of deze aan de belangrijkste eisen voldoet. Als dat het geval is gaan we over tot de inhoudelijke beoordeling. Soms vragen we gedurende het behandelproces extra informatie bij u op.

Behandeltermijn

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 13 weken, gerekend vanaf de datum dat u de aanvraag volledig bij ons indiende. Soms hebben wij meer tijd nodig. Hierover ontvangt u dan een bericht. Als wij u tussentijds aanvullende vragen stellen over uw aanvraag, dan schuift de behandeltermijn ook op, dit wordt opschorten genoemd.

In bepaalde gevallen geldt een behandeltermijn van maximaal 22 of 40 weken. Die termijn ligt vast in de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant. Een langere behandeltijd is aan de orde bij Europese cofinanciering, beoordeling van de subsidieaanvraag door een adviescommissie of wanneer er nader (internationaal) onderzoek loopt.

Uitleg beschikking

Wanneer u de aangevraagde subsidie ook daadwerkelijk krijgt, ontvangt u van ons een brief. Zo’n brief bevat een besluit over uw subsidieaanvraag en de eisen en regels waar u aan moet voldoen. Wij noemen dit de beschikking. De beschikking bevat veel juridische termen. Dat moet ook want anders kloppen onze regels niet met de wet. Er kan ook willekeur ontstaan: we behandelen dan niet iedereen die subsidie krijgt op dezelfde manier. Dit willen wij natuurlijk voorkomen.

Heeft u moeite met het begrijpen van de beschikking? Neem dan gerust contact op met ons subsidieloket. Dan kan één van onze medewerkers de beschikking met u bespreken.

Meldingsplicht

Als u subsidie van ons ontvangt heeft u een meldingsplicht over het project waarvoor u steun krijgt. Dat houdt in dat u tussentijdse wijzigingen in uw project zo snel mogelijk aan ons moet laten weten. De volgende veranderingen moet u melden:

  • De activiteiten die u gepland heeft gaan niet door of gaan langer duren
  • De activiteiten die u gepland heeft worden op een andere manier uitgevoerd
  • De begroting wijzigt (bepaalde kosten vallen lager of hoger uit, of er verandert iets in de dekking van de kosten)
  • U haalt de datum voor het indienen van een verplichte rapportage (over de voortgang of voor de vaststelling) niet
  • U voert het project uit in een samenwerkingsverband en een (of meer) partner(s) wijzigt/wijzigen
  • U gaat failliet of er is sprake van surseance van betaling

Indienen melding

Het niet of te laat melden van wijzigingen kan ertoe leiden dat u minder subsidie krijgt.

Rapporteren over de voortgang

In uw beschikking nemen wij op of u één of meer voortgangsrapportages moet indienen. In de meeste gevallen vragen we een voortgangsrapportage bij projecten die 12 maanden of langer duren. Dat hóeft echter niet het geval te zijn. Kijk daarom goed in de verplichtingen die zijn opgenomen in de beschikking.

Indienen voortgangsverslag

Vaststelling van de subsidie

Iedere subsidie moet uiteindelijk worden vastgesteld. Pas dan is de subsidie definitief, zowel voor de ontvanger als voor de provincie. De voorwaarden voor de vaststelling van een subsidie zijn verschillend. Meestal (maar niet altijd) moet de subsidieontvanger een verzoek tot vaststellen van de subsidie indienen. Dat verzoek gebruiken we als basis voor het beoordelen van de besteding van het subsidiegeld. De eisen die wij stellen aan de vaststelling verschillen per soort, vorm en hoogte van de subsidie. Ze zijn altijd terug te vinden in de brief met het subsidiebesluit (zie ook uitleg beschikking).

Indienen verzoek tot vaststelling


Vragen aan het subsidieloket?

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.