Indienen voortgangsverslag, verzoek tot vaststelling of melding


U heeft een subsidie of bijdrage ontvangen van de provincie Noord-Brabant. U vindt hier de digitale formulieren voor het indienen van een voortgangsverslag, verzoek tot vaststelling of melding.

Meldingsplicht

Als u subsidie van ons ontvangt heeft u een meldingsplicht over het project waarvoor u steun krijgt. Dat houdt in dat u tussentijdse wijzigingen in uw project zo snel mogelijk aan ons moet laten weten. De volgende veranderingen moet u melden:

  • De activiteiten die u gepland heeft gaan niet door of gaan langer duren
  • De activiteiten die u gepland heeft worden op een andere manier uitgevoerd
  • De begroting wijzigt (bepaalde kosten vallen lager of hoger uit, of er verandert iets in de dekking van de kosten)
  • U haalt de datum voor het indienen van een verplichte rapportage (over de voortgang of voor de vaststelling) niet
  • U voert het project uit in een samenwerkingsverband en een (of meer) partner(s) wijzigt/wijzigen
  • U gaat failliet of er is sprake van surseance van betaling

Indienen melding

Het niet of te laat melden van wijzigingen kan ertoe leiden dat u minder subsidie krijgt.

Rapporteren over de voortgang

In uw beschikking nemen wij op of u één of meer voortgangsrapportages moet indienen. In de meeste gevallen vragen we een voortgangsrapportage bij projecten die 12 maanden of langer duren. Dat hóeft echter niet het geval te zijn. Kijk daarom goed in de verplichtingen die zijn opgenomen in de beschikking.

Indienen voortgangsverslag

Vaststelling van de subsidie

Iedere subsidie moet uiteindelijk worden vastgesteld. Pas dan is de subsidie definitief, zowel voor de ontvanger als voor de provincie. De voorwaarden voor de vaststelling van een subsidie zijn verschillend. Meestal (maar niet altijd) moet de subsidieontvanger een verzoek tot vaststellen van de subsidie indienen. Dat verzoek gebruiken we als basis voor het beoordelen van de besteding van het subsidiegeld. De eisen die wij stellen aan de vaststelling verschillen per soort, vorm en hoogte van de subsidie. Ze zijn altijd terug te vinden in de brief met het subsidiebesluit (zie ook uitleg beschikking).

Indienen verzoek tot vaststelling


Vragen aan het subsidieloket?

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Direct naar