1 Statendag 30 augustus 2019

2 09:30 UUR - 10:00 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

3 09:30 UUR - 10:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

3.1 Statenvoorstel 34/19 Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16

4 ( GEEN INSPREKERS )

Bijlagen

5 10:00 UUR - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Programma Aanpak Stikstof

Bijlagen

6.2 Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

6.3 Statenmededeling PAS: consequenties uitspraak Raad van State en vervolgproces

6.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over brief Minister Schouten over instelling adviescollege Stikstofproblematiek

6.5 Beantwoording door College van Gedeputeerde Staten van openstaande vragen gesteld tijdens de themabijeenkomst Natuur en Milieu over Programma Aanpak Stikstof 30 augustus 2019

7 10:30 UUR - 12:00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN

Bijlagen

7.1 Versterking P&C-cyclus en opzet begroting 2020

Bijlagen

7.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Griffie tot het houden van een themabijeenkomst over `de Bestuursrapportage ((Burap) 2019 en de opzet van de Begroting 2020` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 1 juli 2019

8 12:00 UUR - 13:00 UUR WERKGROEP OMGEVINGSVERORDENING

Bijlagen

8.1 Memo van Hermen Vreugdenhil Statenfractie ChristenUnie-SGP aan Procedurevergadering met advies om in te stemmen met statenwerkgroep die met GS gaan meedenken over hoe PS betrokken worden bij proces om te komen tot Omgevingsverordening

8.2 Statenmededeling Ontwerp Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

9 12:00 UUR - 13:00 UUR WERKGROEP OV-VISIE

Bijlagen

10 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 30 AUGUSTUS 2019

Bijlagen

10.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

10.2 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw lid van Provinciale Staten mevrouw L.M. Sjouw

Bijlagen

10.3 Afscheid Statenlid mevrouw F.M. Dingemans

Bijlagen

10.4 Benoeming en beëdiging van burgerlid mevrouw M.J.G.P. Surminski

Bijlagen

10.5 ACTUALITEIT

Bijlagen

10.6 BESPREEKSTUK

Bijlagen

10.6.1 Statenvoorstel 43/19 Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten, voorzitters voor themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen, vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Noord-Brabant als lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer en reserve vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van het IPO de voor de Statenperiode 2019-2023

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 43/19 Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten, voorzitters voor themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen, vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Noord-Brabant als lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer en reserve vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van het IPO de voor de Statenperiode 2019-2023 56 KB
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 43/19 Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten, voorzitters voor themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen, vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Noord-Brabant als lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer en reserve vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van het IPO de voor de Statenperiode 2019-2023 55 KB
  3. Vastgesteld besluit 43/19 Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten, voorzitters voor themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen, vertegenwoordigers van Provinciale Staten van Noord-Brabant als lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer en reserve vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering van het IPO de voor de Statenperiode 2019-2023 54 KB

10.7 STEMMING

Bijlagen

10.7.1 Statenvoorstel 47/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 30 augustus 2019

10.7.2 Statenvoorstel 44/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 24 mei 2019

10.7.3 Statenvoorstel 45/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 mei 2019

10.7.4 Statenvoorstel 46/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 14 juni 2019

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 30 augustus 2019