1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 103 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 50/18 Zienswijze op ontwerpbegroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en bijstelling begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 63 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 50/18 : Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODBN over de herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 522 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 50/18 : De herziene begroting 2018 ODBN 6,7 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 50/18 : De ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 ODBN 7,1 MB

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Stand van zaken omtrent mestbewerking in Noord-Brabant

2.B.2 Statenmededeling Rivierverruiming, 2e tranche projecten voor Noord-Brabant

2.B.3 Statenmededeling: Droogte 2018

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Uitnodiging aan Provinciale Staten door de Fauna Beheer Eenheid Noord-Brabant tot het houden van een 2 jaarlijkse bijeenkomst met de woordvoerders Natuur.

2.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie ChristenUnie-SGP tot het houden van een themabijeenkomst over `Analyse uitvoering beleidsregel natuurbescherming` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 oktober 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Rondvraagmoment 14 september 2018 over Afvaldumping in het buitengebied

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vraag inzake natuurcompensatie Laarbeek op rondvraagmoment van 14 september 2018

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vuurwerk bij evenementen naar aanleiding van vragen in rondvraagmoment d.d. 14 september 2018

2.D.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over vragen over vergoeding opruimkosten drugsafval

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Stand van zaken Netwerkbegroting / Brabant geeft Energie

3.B.2 Statenmededeling M59: Zonne-energie op daken logistieke bedrijven

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.B.1 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie

Bijlagen

 1. Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie 71 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Motie Arbeidsmigratie(M61a) 801 KB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Digitale medialijst 1,8 MB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Rapportage Motie Arbeidsmigratie 3,1 MB
 5. Bijlage 4 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Bouwsteen 1 Europa Rijk en provincie 2,5 MB
 6. Bijlage 5 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Bouwsteen 2 Het PON 7,2 MB
 7. Bijlage 6 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Bouwsteen 3 Gemeenten 3,8 MB
 8. Bijlage 7 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Bouwsteen 4 VNO-NCW Brabant Zeeland 350 KB
 9. Bijlage 8 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Bouwsteen 5 ZLTO 435 KB
 10. Bijlage 9 Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie : Bouwsteen 6 BrabantAdvies 1 MB

4.B.2 Statenmededeling MIPP MindLabs

4.B.3 Statenmededeling Bouwstenennotitie Circulaire Economie 2019-2028

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie PVV Noord-Brabant tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenmededeling Rapportage bestuursopdracht arbeidsmigratie` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 oktober 2018

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over Raadsbrief college van B&W Tilburg inzake MindLabs

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.A.1 Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer 77 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 73/18 Procedure wensen en bedenkingen inzake deelname in coöperatieve vereniging t.b.v. samenwerking overheden m.b.t. openbaar vervoer 52 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 73/18 : Concept akte van oprichting “Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.”, inclusief statuten. 325 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 73/18 : Concept Ledenovereenkomst `Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.`. 510 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 73/18 : Toelichting bij het Statenvoorstel deelname in Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. 80 KB

5.A.2 Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Proefcasus Eindhoven Airport

5.B.2 Statenmededeling 4e Voortgangsrapportage SmartwayZ.NL

5.B.3 Statenmededeling Stand van zaken Rijksweg N65

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfracties Partij van de Arbeid, ChristenUnie-SGP en SP tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 68/18 Visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 22 oktober 2018

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Rapport Stikstofdepositie Eindhoven Airport

5.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Maat over Overwegen in Brabant

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

6.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van Merrienboer over proces monitoring geluid in het project Windenergie A16

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over ondersteunende maatregelen transitie veehouderij en warme sanering varkenshouderij

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Subsidie aan stichting Tilburgse Voedselbank voor het project Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Brabant

8.B.2 Statenmededeling Programma Versterken Sociale Veerkracht Uitvoeringsagenda 2019

8.B.3 Statenmedeling MIPP Sleutelproject Zuiderwaterlinie

8.B.4 Statenmededeling Continueren Brabant C Fonds 2019 - 2022

8.B.5 Statenmededeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, § 3 2019-2020

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Eerste opbrengsten van de arrangeur.

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 114 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven 41 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 69/18 : Herindelingsadvies, inclusief Reactienota zienswijzen (als Bijlage II opgenomen in het herindelingsadvies) 2,1 MB
 4. Bijlage 2a Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.A Reactienota zienswijzen : Titelpagina, inhoudsopgave, reacties niet zijnde zienswijzen, bestuurlijke zienswijzen en reactie GS, zienswijzen maatschappelijke organisaties en instellingen 70 MB
 5. Bijlage 2b Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.B Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 1 132,4 MB
 6. Bijlage 2c Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.C Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 2 139,6 MB
 7. Bijlage 2d Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.D Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 3 138,3 MB
 8. Bijlage 2e Statenvoorstel 69/18 : Bijlage III.E Reactienota zienswijzen : Zienswijzen burgers deel 4 110,9 MB
 9. Bijlage 3 Statenvoorstel 69/18 : Weergave en opbrengst van de inwonersavonden 15,9 MB
 10. Bijlage 4 Statenvoorstel 69/18 : Persbericht 50 KB

9.A.2 Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Bijlagen

 1. Aangepaste versie Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 141 KB
 2. Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 (VERVALLEN - vervangen door aangepaste versie) 137 KB
 3. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 55 KB
 4. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019 37 KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 48/18 : Begroting 2019 21,5 MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 48/18 : Bijlagenbundel Begroting 2019 6,7 MB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 48/18 : Instellingsbesluit reserve VTH, omgevingsdiensten 37 KB
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 48/18 : Meerjarenperspectief MIPP, Ontwikkelbedrijf, Werklocaties 72,4 MB
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 48/18 : Onderzoeks- en Adviesagenda 2019 4,9 MB
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 48/18 : Uitwerking motie Motie 6 `Inspelen op financiële duurzaamheid` 1,2 MB
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 48/18 : Uitvoeringsinformatie begroting 2019 Lasten en baten per product 143 KB

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Deelname aan De Schoonmaak Coöperatie - de ervaringen

9.B.2 Statenmededeling Referendum over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Afschrift aan Provinciale Staten van bevindingen aan Gedeputeerde Staten op Provinciaal Milieu en Waterplan 2016 - 2021 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant het witboek `Vitaal Brabant in alle kernen` De Essentie van VKKNB aangeboden tijdens het aanbiedingsmoment op de Statendag van 14 september 2018

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van bericht aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad van Dongen over illegale situatie van afvalverwerkingsbedrijf Tuf in Dongen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Aanbieding aan Provinciale Staten tijdens de Statendag d.d. 14 september 2018 door diverse Dongense ondernemers van een Petitie over `Bundeling Noord`als beste alternatief voor zowel de verkeersproblemen van de N629 als de leefbaarheidsproblematiek in de omgeving (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Aanbieding op de Statendag van 14 september 2018 aan Provinciale Staten door Buurtschap Overa (Breda) van een Petitie tegen de beoogde windturbines nabij buurtschap Overa. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Ter kennisneming aan Provinciale Staten door de ZLTO informatie over afschaffen behandelbedrag faunaschade

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik `legal opinion PIP N629` te betrekken bij de beraadslagingen d.d. 28 september 2018

10.L08 Oproep aan Provinciale Staten van VNO-NCW Brabant Zeeland tot vaststellen van ontwerp inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen d.d. 28 september 2018

10.L09 Verzoek aan Provinciale Staten van Wijkraad Reeshof om aandacht voor gevaarlijke verkeerssituatie op provinciale weg N260 Burgemeester Letschertweg te Tilburg

10.L10 Verzoek aan Provinciale Staten van Corten Advocaten namens Buurtschap Overa om niet in te stemmen met voorkeursalternatief Statenvoorstel 53/18 Inpassingsplan windenergie A16, in het bijzonder met het plaatsen van megawindturbines nabij knooppunt Galder

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten reactie op verloop van Rondetafelgesprek over Inpassingsplan N629 Oosterhout - Dongen d.d. 14 september 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L12 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies afschrift van briefadvies aan College van Gedeputeerde Staten over `Ontwerp PIP N279 Veghel Asten`

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van Bewonersteam Buizen Brandevoort afschrift van brief aan College van Gedeputeerde Staten met verzoek om aandacht voor problematiek buisleidingentracé Laarbeek - Echt - Susteren via Helmond

10.L14 Ter informatie aan Provinciale Staten door Stichting Geen Grens de position-paper over de komende Europese verkiezingen op 23 mei 2019

10.L15 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies het Sociaal-Economisch Beeld Brabant 2018

10.L16 Ter informatie aan Provinciale Staten van BrabantAdvies afschrift van brief aan Gedeputeerde Staten inzake advies `PIP Leegveld Deurne`.

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 22 oktober 2018