1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.A.1 Statenvoorstel 17/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

2.A.2 Statenvoorstel 24/18 Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB)

2.A.3 Statenvoorstel 25/18 Negende wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Actualisatie opdracht Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB)

2.B.2 Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid

Bijlagen

 1. Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid 125 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Trendanalyse grondwaterstands- en stijghoogtegegevens Maasstroomgebied (2012-2016), rapportnummer 2017.046, KWR, 2017. 14,9 MB
 3. Bijlage 2a Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Draagkracht grondwater Noord-Brabant, RoyalHaskoningDHV – Deltares, 2017 - Inventarisatie rapport 19,3 MB
 4. Bijlage 2b Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Draagkracht grondwater Noord-Brabant, RoyalHaskoningDHV – Deltares, 2017 - Methodiek rapport 7,6 MB
 5. Bijlage 2c Statenmededeling Grondwateronderzoeken als basis voor ontwikkeling nieuw grondwateronttrekkingsbeleid: Draagkracht grondwater Noord-Brabant, RoyalHaskoningDHV – Deltares, 2017 - Analyse rapport 29,2 MB

2.B.3 Statenmededeling Review (financiële) knelpunten Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

2.B.4 Statenmededeling Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot de beleidsregel PAS - periode 1 juli 2016 tot 1 juli 2017

2.B.5 Statenmededeling VTH-indicatoren 2017 (jaarrapportage omgevingsdiensten)

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van den Hout tot het houden van twee themabijeenkomsten / Expertmeetings over `Analyse uitgifte ontwikkelingsruimte in relatie tot beleidsregel PAS` en `doorontwikkeling van beleidsregel natuurbescherming` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over voorlopige jaarstukken 2017 omgevingsdiensten

2.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout bij Review (financiele) knelpunten Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

2.D.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Tussentijdse voortgangsmelding Landschappen van Allure 2018

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.B.1 Statenmededeling Themaonderzoek Bestuurskracht energietransitie (Agendapunt is gewijzigd naar 9.B.2)

3.B.2 Statenmededeling Voortgang VTH-aanpak voor energiebesparing bij bedrijven (Agendapunt is gewijzigd naar 3.B.1)

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.D Memo's

Bijlagen

3.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Vorderingen in de energietransitie – De beweging in beeld

3.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over proces om te komen tot de Integrale Energieagenda 2019-2030

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.A.1 Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 216 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 30/18 Digitalisering: Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’, Agenda Digitalisering, voorstel tot sluiting van het Breedbandfonds Brabant en voorstel tot reservering middelen uit het Breedbandfonds Brabant ten behoeve van een Investeringsagenda Digitalisering 56 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 30/18 : Brabant digitaliseert. Digitalisering in Brabant en de rol van de provincie 1,2 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 30/18 : Advies `Kansen en risico's van digitalisering vanuit politiek-bestuurlijk perspectief. Ontwerpversie 11 april 2018 6,9 MB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 30/18 : Toetsing Ontwikkelkrediet Digitalisering aan de IJkpunten van de Investeringsstrategie 54 KB

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie PVV tot het houden van een expertmeeting over dierproeven ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

4.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Pauli tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenvoorstel Digitalisering, sluiting Breedbandfonds, Strategische Verkenning Brabant Digitaliseert` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

4.C.3 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie D66 tot het houden van themabijeenkomst over `Versterken van veerkracht van alle Brabanders voor duurzame inzetbaarheid op huidige en toekomstige arbeidsmarkt` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

4.C.4 Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie PVV tot het houden van een themabijeenkomst over `Statenmededeling Regio-Envelop Brainport` ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

4.D Memo's

Bijlagen

4.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over verstrekken van nadere informatie over kwaliteitscriteria gehanteerd binnen MIT-Zuid regeling betreft motie Begrotingswijziging MIT Zuid 2018 Statenvoorstel 11/18

4.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Pauli over update Brabantse Arbeidsmarkt maart 2018

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

5.D.1 Memo aan Provinciale Staten / Statenwerkgroep herijking OV visie van gedeputeerde Van der Maat over traject herijking OV visie ten behoeve van Themabijeenkomst 18 mei 2018

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.B.1 Statenmededeling Monitor van de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerden Van den Hout en Spierings tot het houden van een themabijeenkomst over `Ondersteunende maatregelen versnelling transitie veehouderij` ten behoeve van Procedurevergadering d.d. 14 mei 2018

7.D Memo's

Bijlagen

7.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Motie Educatie op de Boerderij

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Onderzoeksplan Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020 ‘de (verbeeldings)kracht van erfgoed’

8.B.2 Statenmededeling Voortgang erfgoedbeleid

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Nationaal museum voor design in Evoluon Eindhoven

8.D.2 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over verslag bijeenkomst Cultuurvisie BrabantStad

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.A.1 Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017 155 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 14/18 Jaarstukken 2017 55 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 14/18 : Jaarstukken 2017 inclusief bijlagenbundel 33,7 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoordingsbrief 332 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 14/18 : Extra toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 23 KB
 6. Bijlage 4 Statenvoorstel 14/18 : Overhevelingen 114 KB
 7. Bijlage 5 Statenvoorstel 14/18 : Accountantsverslag en Controleverklaring 6 MB
 8. Bijlage 6 Statenvoorstel 14/18 : Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 55,5 MB
 9. Bijlage 7 Statenvoorstel 14/18 : 2e Begrotingswijziging 2018 (vast te stellen, inclusief effecten extra mutaties in reserves en effecten overhevelingen) 116 KB
 10. Bijlage 8 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoording agenda Kennis en Onderzoek 105 KB
 11. Bijlage 9 Statenvoorstel 14/18 : Verantwoording zorgplicht archieven 219 KB
 12. Bijlage 10 Statenvoorstel 14/18 : Overzicht incidentele subsidies 220 KB
 13. Bijlage 11 Statenvoorstel 14/18 : Voortgang programma Beter Benutten 98 KB
 14. Bijlage 12 Statenvoorstel 14/18 : Tussenrapportage: Toelichting 2e begrotingswijziging 2018 301 KB

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.B.1 Statenmededeling Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2017

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

9.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Planning arhi-procedure Nuenen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 5 april 2018 (BURGERBRIEVEN)

Bijlagen

10.L02 Ter informatie aan Provinciale Staten afschrift van brief Gedeputeerde Staten aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mw. S van Veldhoven over rapport `Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen`.

10.L03 Ter informatie aan Provinciale Staten van Peter van Leest Intermediair & Advies namens belanghebbenden van afschrift van bij Gedeputeerde Staten ingediende aanvullende stukken bij bezwaarschrift tegen van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor locatie Van de Veldenweg 4 te Diessen (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) voorlopige jaarstukken 2017

10.L05 Ter informatie aan Provinciale Staten inzake urgentie van een verbod op houtstook (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 9 april 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L07 Ter informatie aan Provinciale Staten van Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant dankbetuiging voor ondersteuning Europees Plattelandsparlement Venhorst in de periode 18 t/m 21 oktober 2017

10.L08 Ter informatie aan Provinciale Staten van de Zuidelijke Rekenkamer het Financiële kader 2019

10.L09 Ter informatie aan Provinciale Staten door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) de voorlopige jaarstukken 2017 en de bijgestelde planning Begroting ODBN.

10.L10 Ter beoordeling aan Provinciale Staten van Havenschap Moerdijk voorlopige Jaarrekening 2017 en concept Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk met mogelijkheid tot indienen van zienswijze voor 21 juni 2018

10.L11 Ter informatie aan Provinciale Staten van Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) concept kadernota 2019 en Reactienota Kadernota 2019

10.L12 Oproep aan Provinciale Staten door leden en belanghebbenden van Vereniging van Kleine Kernen Noord Brabant VKKNB om onze provinciale ledenorganisatie van bewoners van kerngemeenschappen, wijken en dorpen van een toereikende, structurele financiele basis te voorzien binnengekomen d.d. 13 april 2018 (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L13 Ter informatie aan Provinciale Staten van Brabantse Energie Alliantie folder met bouwstenen voor opnemen van klimaat en energie in collegeakkoorden van gemeenten

10.L14 Verzoek aan Provinciale Staten van WSD mede namens belanghebbenden om eenmalige financiele bijdrage voor initiatief Verspild Talent voor periode 1 april 2018 tot 1 april 2019

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Strategische agenda PS

Bijlagen

11.C Nog te plannen activiteiten

11.D Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 14 mei 2018